Search results

Jump to navigation Jump to search
Results 1 – 19 of 19
Advanced search

Search in namespaces:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Did you mean: good
 • Khoàⁿ goân- lōe-iông
  29 bytes (5 words) - 05:33, 13 March 2021
 • Khoàⁿ goân- lōe-iông
  29 bytes (5 words) - 05:36, 13 March 2021
 • Lí thang koan-khoàⁿ kiam khó͘-pih chit ia̍h ê goân--bé.
  68 bytes (13 words) - 05:36, 13 March 2021
 • Sit-lé, pún goân-sò͘ hiān- taⁿ ē-tàng ùi goân--bé bô͘-sek lāi siu-kái.
  93 bytes (19 words) - 05:36, 13 March 2021
 • $1 Lâi-goân: $2 Hí-khó: $3 Kòng-hiàn-chiá: $4 Goân- chok-chiá: $5
  112 bytes (16 words) - 05:36, 13 March 2021
 • Khoàⁿ "$1"--ê goân- lōe-iông
  38 bytes (7 words) - 05:36, 13 March 2021
 • Kiàn-li̍p goân--bé
  25 bytes (5 words) - 05:37, 13 March 2021
 • Khoàⁿ goân- lōe-iông
  29 bytes (5 words) - 05:37, 13 March 2021
 • Khoàⁿ goân- lōe-iông
  29 bytes (5 words) - 05:37, 13 March 2021
 • kái goân--bé
  18 bytes (4 words) - 05:37, 13 March 2021
 • Chit ia̍h pó-hō͘ tiâu leh. Lí ē-sái khoàⁿ i ê goân--bé.
  72 bytes (15 words) - 05:37, 13 March 2021
 • kái goân--bé
  18 bytes (4 words) - 05:37, 13 March 2021
 • Chu-liāu-khò͘ hiān-chú- só tiâu leh, bô khai-hòng hō͘ lâng siu-kái. Che tāi-khài in-ūi teh pān chéng-pī khang-khòe, goân-sêng liáu-āu èng-tong tō
  272 bytes (53 words) - 14:08, 21 April 2016
 • Gún chiām- bô hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: "phàng-kiàn sú-iōng kî-kan ê chu-liāu"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká-sú iû-goân bô-hāu, ē-sái
  275 bytes (52 words) - 18:42, 5 February 2009
 • tiàu. Nā m̄-sī hit chióng chêng-hêng, lí khó-lêng tú tio̍h nńg-thé ê chhò-ngō͘. Chhiáⁿ pò hō͘ chi̍t ūi koán-lí-goân, ūi liân-kiat hiâ khì lâu thong-ti .
  397 bytes (71 words) - 15:14, 12 May 2012
 • hia. Che piaú- nā ū têng-tâⁿ, ē-sái kā sin ia̍h soà tńg-khì goân-lâi ê kū ia̍h. SÈ-JĪ! Tùi chē lâng tha̍k ê ia̍h lâi kóng, soá-ūi toā tiâu tāi-chì
  909 bytes (174 words) - 08:34, 6 February 2013
 • mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h- pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012
 • mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h- pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012
 • mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h- pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012