Search results

Jump to navigation Jump to search
Results 1 – 7 of 7
Advanced search

Search in namespaces:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Did you mean: good
 • Khoàⁿ goân- lōe-iông
  29 bytes (5 words) - 15:14, 12 May 2012
 • hoat-tō͘ chhú-lí lí ê pian-chi̍p (goân-in: "phàng-kiàn -iōng kî-kan ê chu-liāu"). Lô-hoân têng chhì khoàⁿ-māi. Ká- iû-goân bô-hāu, ē-sái teng-chhut koh-chài
  275 bytes (52 words) - 18:42, 5 February 2009
 • tiàu. Nā m̄-sī hit chióng chêng-hêng, lí khó-lêng tú tio̍h nńg-thé ê chhò-ngō͘. Chhiáⁿ pò hō͘ chi̍t ūi koán-lí-goân, ūi liân-kiat hiâ khì lâu thong-ti .
  397 bytes (71 words) - 15:14, 12 May 2012
 • kè-siok -iōng translatewiki.net, mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h-sī pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012
 • kè-siok -iōng translatewiki.net, mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h-sī pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012
 • kè-siok -iōng translatewiki.net, mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h-sī pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân
  337 bytes (65 words) - 23:29, 21 October 2012
 • bô-hoat-tō· soá khì hia. Che piaú-sī nā ū têng-tâⁿ, ē-sái kā sin ia̍h soà tńg-khì goân-lâi ê kū ia̍h. SÈ-JĪ! Tùi chē lâng tha̍k ê ia̍h lâi kóng, soá-ūi sī toā tiâu
  909 bytes (174 words) - 08:34, 6 February 2013