Mifos:X-label.tooltip.frequencycompoundinginterval/ne

From translatewiki.net
Revision as of 18:28, 14 September 2016 by Yalu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

यो फिल्डले 'तिर्नबांकि मूलधनमा चक्रवृद्धिको आवृत्ति' लाई साथ दिन्छ । उदाहरण : अन्तराल 1 र आवृत्ति चै मासिक चयन गर्ने हो भने, यसको प्रतिफल बांकि मौज्दात (वृद्धि) को गणना हरेक महिना पर्न जान्छ ।