Mifos:X-label.tooltip.loanproduct.principalcyclevariations/ne

From translatewiki.net
Revision as of 15:22, 15 September 2016 by Yalu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

यी फिल्डहरू ऋण चक्रमा आधारित ऋण सेवामा स्विकृत न्युनतम, पूर्वनिर्धारित, र अधिकतम मूलधन परिभाषित गर्न प्रयोग हुन्छन ।