Project:ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ/ⵙⵀⵉ

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 1% complete.


ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⵙⵛⵓⴱⴻ

ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⵛⵓⴼⴻⵔⵙ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵔ ⵙⵜⵓⵔⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵓⵏ ⵉⵜⵙ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ ⵉⵏ ⵔⴻⵍⴰⵜⵉⵓⵏ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⴰⵏⴷ ⵉⵜⵙ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵜⵢ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵜⴰⵉⵏⵙ ⵜⵀⴻ ⵍⴻⴰⵙⵜ ⴰⵎⵓⵓⵏⵜ ⵓⴼ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵏⴻⴻⴷⴻⴷ ⵜⵓ ⴼⵓⵍⴼⵉⵍⵍ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ' ⵓⴱⴻⵔⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ ⵏⴻⴻⴷⵙ.

ⵜⵀⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵛⵓⵍⵍⴰⴱⵓⵔⴰⵜⵉⴼⴻ ⵏⴰⵜⵓⵔⴻ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵉⵙ ⵛⵓⵍⵍⴰⴱⵓⵔⴰⵜⵉⴼⴻⵍⵢ ⴷⴻⴼⴻⵍⵓⴱⴻⴷ ⴱⵢ ⵉⵜⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⵎⴻⴷⵉⴰⵡⵉⴽⵉ ⵙⵓⴼⵜⵡⴰⵔⴻ. ⴰⵏⵢⵓⵏⴻ ⵀⴰⴼⵉⵏⴳ ⴱⴻⴻⵏ ⴳⵔⴰⵏⵜⴻⴷ ⴻⴷⵉⵜ ⴱⴻⵔⵎⵉⵙⵙⵉⵓⵏⵙ ⵎⴰⵢ ⴻⴷⵉⵜ ⵜⵀⴻ ⴻⴷⵉⵜⴰⴱⵍⴻ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵓⴼ ⵜⵀⵉⵙ ⵙⵉⵜⴻ ⵡⵀⵉⵍⴻ ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ ⵉⵏ ⴰⵙ ⴰ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ. ⴱⵢ ⴷⵓⵉⵏⴳ ⵜⵀⵉⵙ, ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⵛⵔⴻⴰⵜⴻ ⴰ ⴱⵓⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ ⴷⵓⵛⵓⵎⴻⵏⵜ, ⴰⵏⴷ ⴰ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⵔⴻⵛⵓⵔⴷ ⵓⴼ ⴻⴼⴻⵔⵢ ⵡⵓⵔⴷ ⴰⴷⴷⴻⴷ, ⵙⵓⴱⵜⵔⴰⵛⵜⴻⴷ, ⵓⵔ ⵛⵀⴰⵏⴳⴻⴷ. ⵜⵀⵉⵙ ⵉⵙ ⴰ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⴰⵛⵜ, ⴰⵏⴷ ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴻⴷ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔ ⵓⴼ ⵙⵓⵛⵀ ⵛⵀⴰⵏⴳⴻⵙ. ⴰⵍⵍ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⵎⴰⴷⴻ ⵜⵓ ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ, ⴰⵏⴷ ⴰⵍⵍ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴱⵓⵓⵜ ⵜⵀⵓⵙⴻ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ, ⴰⵔⴻ ⵉⵔⵔⴻⴼⵓⵛⴰⴱⵍⵢ ⵍⵉⵛⴻⵏⵙⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴼⵔⴻⴻⵍⵢ ⵛⵓⴱⵉⴻⴷ, ⵇⵓⵓⵜⴻⴷ, ⵔⴻⵓⵙⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⴰⴷⴰⴱⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵀⵉⵔⴷ ⴱⴰⵔⵜⵉⴻⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⴼⴻⵡ ⵔⴻⵙⵜⵔⵉⵛⵜⵉⵓⵏⵙ.

ⴰⵛⵜⵉⴼⵉⵜⵉⴻⵙ ⵓⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ

ⵉⵏ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ, ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⵓⵏⵍⵢ ⴰⴱⴱⵍⵉⴻⵙ ⵜⵓ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵙⵜⵓⵔⴻⴷ ⵓⵔ ⵀⴻⵍⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ.

ⵉⵏⵜⴻⵔⴰⵛⵜⵉⵓⵏⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵏⵓⵜ ⵛⵓⴼⴻⵔⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⴻ, ⴱⵓⵜ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵍⵉⵎⵉⵜⴻⴷ ⵜⵓ, ⴰⵙⴱⴻⵛⵜⵙ ⵓⴼ ⴱⵔⵓⵡⵙⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⴻⴷⵉⵜⵉⵏⴳ ⴱⴰⴳⴻⵙ, ⵓⵙⴻ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵡⵉⴽⵉ "ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵓⵙⴻⵔ" ⴼⵓⵏⵛⵜⵉⵓⵏ. ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵉⵏⵜⴻⵔⴰⵛⵜⵉⵓⵏⵙ ⵎⴰⵢ ⵔⴻⴼⴻⴰⵍ ⴰ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵓⵔ'ⵙ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ, ⴰⵏⴷ ⴱⵓⵙⵙⵉⴱⵍⵢ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ, ⵉⵏⴷⵉⵙⵛⵔⵉⵎⵉⵏⴰⵜⴻⵍⵢ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ, ⵓⵔ ⵜⵓ ⵙⴱⴻⵛⵉⴼⵉⵛ ⴳⵔⵓⵓⴱⵙ ⵓⴼ ⴼⵓⵍⵓⵏⵜⴻⴻⵔⵙ ⴰⵛⵜⵉⵏⴳ ⵉⵏⴷⴻⴱⴻⵏⴷⴻⵏⵜⵍⵢ ⵓⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ.

ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵢ ⴰⵍⵙⵓ ⵉⵏⵜⴻⵔⴰⵛⵜ ⵡⵉⵜⵀ ⵓⵏⴻ ⴰⵏⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵓⵜⵙⵉⴷⴻ ⵓⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ, ⴼⵉⴰ ⴻⵎⴰⵉⵍ, ⵉⵔⵛ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵛⵀⴰⵜ, ⵓⵔ ⵉⵏⴷⴻⴱⴻⵏⴷⴻⵏⵜ ⵡⴻⴱⵙⵉⵜⴻⵙ, ⴰⵏⴷ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⴰⵙⵙⴻⵙⵙ ⵜⵀⴻ ⵔⵉⵙⴽⵙ ⵉⵏⴼⵓⵍⴼⴻⴷ, ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍ ⵏⴻⴻⴷ ⴼⵓⵔ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ, ⴱⴻⴼⵓⵔⴻ ⵓⵙⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵎⴻⵜⵀⵓⴷⵙ ⵓⴼ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵛⴰⵜⵉⵓⵏ.

ⵓⵙⴻⵔ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔⵙⵀⵉⴱ

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵔⴻⵇⵓⵉⵔⴻⵙ ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⵜⵓ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔ ⵡⵉⵜⵀ ⵉⵜⵙ ⵡⴻⴱⵙⵉⵜⴻ, ⴰⵍⵜⵀⵓⵓⴳⵀ ⵙⵓⵎⴻ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵛⴰⵏ ⴱⴻ ⴻⴷⵉⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀⵓⵓⵜ ⵍⵓⴳⴳⵉⵏⴳ ⵉⵏ ⵡⵉⵜⵀ ⴰ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ, ⵉⵏ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵛⴰⵙⴻ ⵜⵀⴻⵢ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴻⴷ ⴱⵢ ⵏⴻⵜⵡⵓⵔⴽ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⴷⵓ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔ ⴰⵔⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵛⵀⵓⵙⴻⵏ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ. ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵙⴻⵍⴻⵛⵜ ⴰ ⴱⴰⵙⵙⵡⵓⵔⴷ, ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵉⵙ ⵛⵓⵏⴼⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵓⵙⴻⴷ ⵜⵓ ⴼⴻⵔⵉⴼⵢ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵜⴻⴳⵔⵉⵜⵢ ⵓⴼ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜ. ⴻⵅⵛⴻⴱⵜ ⵉⵏⵙⵓⴼⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵔⴻⵇⵓⵉⵔⴻⴷ ⴱⵢ ⵍⴰⵡ, ⵏⵓ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⴷⵉⵙⵛⵍⵓⵙⴻ, ⵓⵔ ⴽⵏⵓⵡⵉⵏⴳⵍⵢ ⴻⵅⴱⵓⵙⴻ, ⴻⵉⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔ ⴱⴰⵙⵙⵡⵓⵔⴷⵙ ⴰⵏⴷ/ⵓⵔ ⵛⵓⵓⴽⵉⴻⵙ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵜⴻⴷ ⵜⵓ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⴰ ⵓⵙⴻⵔ. ⵓⵏⵛⴻ ⵛⵔⴻⴰⵜⴻⴷ, ⵓⵙⴻⵔ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜⵙ ⵡⵉⵍⵍ ⵏⵓⵜ ⴱⴻ ⵔⴻⵎⵓⴼⴻⴷ, ⵓⵏⵍⴻⵙⵙ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⵉⵙ ⵓⴱⴼⵉⵓⵓⵙ ⵎⴰⵍⵉⵛⵉⵓⵓⵙ ⵉⵏⵜⴻⵏⵜ, ⴰⵙ ⵉⵙ ⵜⵓ ⴱⴻ ⵊⵓⴷⴳⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵙⵜⴰⴼⴼ. ⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴱⵓⵙⵙⵉⴱⵍⴻ ⴼⵓⵔ ⴰ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⵜⵓ ⴱⴻ ⵛⵀⴰⵏⴳⴻⴷ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴷⵓⴻⵙ ⵏⵓⵜ ⴳⵓⴰⵔⴰⵏⵜⴻⴻ ⵜⵀⴰⵜ ⴰ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⵛⵀⴰⵏⴳⴻⴷ ⵓⵏ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ.

ⴱⵓⵔⴱⵓⵙⴻ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵍⵉⵎⵉⵜⵙ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵓⵙⴻⵔ ⴷⴰⵜⴰ ⵜⵓ ⴱⵓⵔⴱⵓⵙⴻⵙ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵙⴻⵔⴼⴻ ⵜⵀⴻ ⵡⴻⵍⵍ-ⴱⴻⵉⵏⴳ ⵓⴼ ⵉⵜⵙ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⴱⵓⵜ ⵏⵓⵜ ⵍⵉⵎⵉⵜⴻⴷ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴼⵓⵍⵍⵓⵡⵉⵏⴳ:

  • ⵜⵓ ⴻⵏⵀⴰⵏⵛⴻ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜⴰⴱⵉⵍⵉⵜⵢ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵔⴻⵛⵓⴳⵏⵉⵣⴻⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⴰⵏⵢ ⵙⵢⵙⵜⴻⵎ ⵜⵀⴰⵜ ⵉⵙ ⵓⴱⴻⵏ ⴻⵏⵓⵓⴳⵀ ⵜⵓ ⴰⵍⵍⵓⵡ ⵜⵀⴻ ⴳⵔⴻⴰⵜⴻⵙⵜ ⴱⵓⵙⵙⵉⴱⵍⴻ ⴱⴰⵔⵜⵉⵛⵉⴱⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⵡⵉⵍⵍ ⴰⵍⵙⵓ ⴱⴻ ⴼⵓⵍⵏⴻⵔⴰⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⵛⴻⵔⵜⴰⵉⵏ ⴽⵉⵏⴷⵙ ⵓⴼ ⴰⴱⵓⵙⴻ ⴰⵏⴷ ⵛⵓⵓⵏⵜⴻⵔⴱⵔⵓⴷⵓⵛⵜⵉⴼⴻ ⴱⴻⵀⴰⴼⵉⵓⵔ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵀⴰⵙ ⴻⵙⵜⴰⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ ⴰ ⵏⵓⵎⴱⴻⵔ ⵓⴼ ⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵙⵎⵙ ⵜⵓ ⴱⵔⴻⴼⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵔⴻⵎⴻⴷⵢ ⴰⴱⵓⵙⵉⴼⴻ ⴰⵛⵜⵉⴼⵉⵜⵉⴻⵙ. ⴼⵓⵔ ⴻⵅⴰⵎⴱⵍⴻ, ⵡⵀⴻⵏ ⵉⵏⴼⴻⵙⵜⵉⴳⴰⵜⵉⵏⴳ ⴰⴱⵓⵙⴻ ⵓⵏ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⵙⵓⵙⴱⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻ ⵓⴼ ⵎⴰⵍⵉⵛⵉⵓⵓⵙ “ⵙⵓⵛⴽⴱⵓⴱⴱⴻⵜⵙ” (ⴷⵓⴱⵍⵉⵛⴰⵜⴻ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜⵙ), ⴼⴰⵏⴷⴰⵍⵉⵙⵎ, ⵀⴰⵔⴰⵙⵙⵎⴻⵏⵜ ⵓⴼ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ, ⵓⵔ ⴷⵉⵙⵔⵓⴱⵜⵉⴼⴻ ⴱⴻⵀⴰⴼⵉⵓⵔ, ⵜⵀⴻ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙⴻⵙ ⵓⴼ ⵓⵙⴻⵔⵙ (ⴷⴻⵔⵉⴼⴻⴷ ⴻⵉⵜⵀⴻⵔ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⵓⵙⴻ ⵍⵓⴳⵙ ⵓⵔ ⴼⵔⵓⵎ ⵔⴻⵛⵓⵔⴷⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴷⴰⵜⴰⴱⴰⵙⴻ) ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵓⵙⴻⴷ ⵜⵓ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⵜⵀⴻ ⵙⵓⵓⵔⵛⴻ(ⵙ) ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴰⴱⵓⵙⵉⴼⴻ ⴱⴻⵀⴰⴼⵉⵓⵔ. ⵜⵀⵉⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵙⵀⴰⵔⴻⴷ ⴱⵢ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴼⴻ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔⵉⵜⵢ ⵡⵀⵓ ⴰⵔⴻ ⵛⵀⴰⵔⴳⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⴱⵔⵓⵜⴻⵛⵜⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ.
  • ⵜⵓ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻ ⵙⵉⵜⴻ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉⵛⵙ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⵙⴰⵎⴱⵍⴻⵙ ⵔⴰⵡ ⵍⵓⴳ ⴷⴰⵜⴰ ⴼⵔⵓⵎ ⵓⵙⴻⵔⵙ' ⴼⵉⵙⵉⵜⵙ. ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵍⵓⴳⵙ ⴰⵔⴻ ⵓⵙⴻⴷ ⵜⵓ ⴱⵔⵓⴷⵓⵛⴻ ⵙⵉⵜⴻ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉⵛⵙ ⴱⴰⴳⴻⵙ; ⵜⵀⴻ ⵔⴰⵡ ⵍⵓⴳ ⴷⴰⵜⴰ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⵎⴰⴷⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ.
  • ⵜⵓ ⵙⵓⵍⴼⴻ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ ⴱⵔⵓⴱⵍⴻⵎⵙ. ⵍⵓⴳ ⴷⴰⵜⴰ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴻⵅⴰⵎⵉⵏⴻⴷ ⴱⵢ ⴷⴻⴼⴻⵍⵓⴱⴻⵔⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵓⵔⵙⴻ ⵓⴼ ⵙⵓⵍⴼⵉⵏⴳ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ ⴱⵔⵓⴱⵍⴻⵎⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵏ ⵜⵔⴰⵛⴽⵉⵏⴳ ⴷⵓⵡⵏ ⴱⴰⴷⵍⵢ-ⴱⴻⵀⴰⴼⴻⴷ ⵡⴻⴱ ⵙⴱⵉⴷⴻⵔⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵓⴼⴻⵔⵡⵀⴻⵍⵎ ⵜⵀⴻ ⵙⵉⵜⴻ.

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵎⴰⵢ ⵍⵓⴰⴷ ⵔⴻⵙⵓⵓⵔⵛⴻⵙ ⵍⵉⴽⴻ ⵊⴰⴼⴰⵙⵛⵔⵉⴱⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⴻⵅⵜⴻⵔⵏⴰⵍ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ, ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵎⵉⴳⵀⵜ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜ ⵓⵙⴻⵔ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ (ⴼⵓⵔ ⴻⵅⴰⵎⴱⵍⴻ ⴳⵓⵓⴳⵍⴻ ⴰⴷⵡⵓⵔⴷⵙ ⵓⵔ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⵉⵓⵏ ⵀⵉⵏⵜⵙ). ⵉⵜ ⵉⵙ ⵓⴱ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔ ⵜⵓ ⵎⵉⵜⵉⴳⴰⵜⴻ ⴻⵅⴱⵓⵙⵉⵏⴳ ⵓⵏⵡⴰⵏⵜⴻⴷ ⴷⴻⵜⴰⵉⵍⵙ ⴱⴻⵛⴰⵓⵙⴻ ⵓⴼ ⵍⵓⴰⴷⵉⵏⴳ ⵔⴻⵙⵓⵓⵔⵛⴻⵙ ⴼⵔⵓⵎ ⴻⵅⵜⴻⵔⵏⴰⵍ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ.

ⴷⴻⵜⴰⵉⵍⵙ ⵓⴼ ⴷⴰⵜⴰ ⵔⴻⵜⴻⵏⵜⵉⵓⵏ

ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⴻⵅⴱⴻⵛⵜⴰⵜⵉⵓⵏⵙ

ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⴰⵏⴷ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ

ⵡⵀⴻⵏ ⴰ ⴼⵉⵙⵉⵜⵓⵔ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜⵙ ⵓⵔ ⵔⴻⴰⴷⵙ ⴰ ⴱⴰⴳⴻ, ⵏⵓ ⵎⵓⵔⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵙ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵜⵀⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵢⴱⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⵡⴻⴱ ⵙⵉⵜⴻⵙ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵎⴰⵢ ⴽⴻⴻⴱ ⵔⴰⵡ ⵍⵓⴳⵙ ⵓⴼ ⵙⵓⵛⵀ ⵜⵔⴰⵏⵙⴰⵛⵜⵉⵓⵏⵙ, ⴱⵓⵜ ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵡⵉⵍⵍ ⵏⵓⵜ ⴱⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ.
ⵡⵀⴻⵏ ⴰ ⴱⴰⴳⴻ ⵉⵙ ⴻⴷⵉⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⴰ ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ-ⵉⵏ ⴻⴷⵉⵜⵓⵔ, ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⵛⵓⵏⴼⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴰⵍⵍⵢ ⵙⵜⵓⵔⴻⵙ ⵔⴻⵍⴰⵜⴻⴷ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴼⵓⵔ ⴰ ⵍⵉⵎⵉⵜⴻⴷ ⴱⴻⵔⵉⵓⴷ ⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻ. ⵜⵀⵉⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵙ ⴰⵓⵜⵓⵎⴰⵜⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⴷⴻⵍⴻⵜⴻⴷ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⴰ ⵙⴻⵜ ⴱⴻⵔⵉⵓⴷ. ⴼⵓⵔ ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⵍⵓⴳ ⵉⵏ, ⵜⵀⴻ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵓⵙⴻⴷ ⵉⵙ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⵏⴷ ⴱⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜⵍⵢ ⵛⵔⴻⴷⵉⵜⴻⴷ ⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴻⴷⵉⵜ. ⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴱⵓⵙⵙⵉⴱⵍⴻ ⴼⵓⵔ ⴰ ⵜⵀⵉⵔⴷ ⴱⴰⵔⵜⵢ ⵜⵓ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⵜⵀⴻ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⵉⵙ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵉⵏ ⵛⵓⵏⵊⵓⵏⵛⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵜⵀ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ. ⵍⵓⴳⴳⵉⵏⴳ ⵉⵏ ⵡⵉⵜⵀ ⴰ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⴰⵍⵍⵓⵡⵙ ⴼⵓⵔ ⴱⴻⵜⵜⴻⵔ ⴱⵔⴻⵙⴻⵔⴼⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ.

ⵛⵓⵓⴽⵉⴻⵙ

ⵜⵀⴻ ⵙⵉⵜⴻ ⵙⴻⵜⵙ ⴰ ⵜⴻⵎⴱⵓⵔⴰⵔⵢ ⵙⴻⵙⵙⵉⵓⵏ ⵛⵓⵓⴽⵉⴻ ⵓⵏ ⴰ ⴼⵉⵙⵉⵜⵓⵔ'ⵙ ⵛⵓⵎⴱⵓⵜⴻⵔ ⵡⵀⴻⵏⴻⴼⴻⵔ ⴰ ⴱⴰⴳⴻ ⵉⵙ ⴼⵉⵙⵉⵜⴻⴷ. ⵔⴻⴰⴷⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⵉⵏⵜⴻⵏⴷ ⵜⵓ ⵍⵓⴳ ⵉⵏ ⵓⵔ ⴻⴷⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴷⴻⵏⵢ ⵜⵀⵉⵙ ⵛⵓⵓⴽⵉⴻ; ⵉⵜ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⴷⴻⵍⴻⵜⴻⴷ ⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⴻⵏⴷ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵡⵙⴻⵔ'ⵙ ⵙⴻⵙⵙⵉⵓⵏ. ⵎⵓⵔⴻ ⵛⵓⵓⴽⵉⴻⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵙⴻⵜ ⵡⵀⴻⵏ ⵓⵏⴻ ⵍⵓⴳⵙ ⵉⵏ ⵜⵓ ⵎⴰⵉⵏⵜⴰⵉⵏ ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ-ⵉⵏ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ. ⵉⴼ ⵓⵏⴻ ⵙⴰⴼⴻⵙ ⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⵏⴰⵎⴻ ⵓⵔ ⴱⴰⵙⵙⵡⵓⵔⴷ ⵉⵏ ⵓⵏⴻ'ⵙ ⴱⵔⵓⵡⵙⴻⵔ, ⵜⵀⴰⵜ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⵙⴰⴼⴻⴷ ⴼⵓⵔ ⵓⴱ ⵜⵓ 30 ⴷⴰⵢⵙ, ⴰⵏⴷ ⵜⵀⵉⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⵔⴻⵙⴻⵏⵜ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⵓⵏ ⴻⴼⴻⵔⵢ ⴼⵉⵙⵉⵜ ⵜⵓ ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ. ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵓⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴳ ⴰ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻ ⵡⵀⵓ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⵡⵉⵙⵀ ⵜⵓ ⵙⵀⵓⵡ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⵜⵓ ⴼⵓⵜⵓⵔⴻ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⵛⵍⴻⴰⵔ ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵛⵓⵓⴽⵉⴻⵙ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵓⵙⴻ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ

ⴻⴷⵉⵜⵙ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⵓⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⵉⵓⵏⵙ, ⵓⵙⴻⵔ ⴱⴰⴳⴻⵙ, ⵜⴰⵍⴽ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⴰⵏⴷ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⴰⵔⴻ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍⵍⵢ ⵔⴻⵜⴰⵉⵏⴻⴷ ⴼⵓⵔⴻⴼⴻⵔ. ⵔⴻⵎⵓⴼⵉⵏⴳ ⵜⴻⵅⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⴷⵓⴻⵙ ⵏⵓⵜ ⴱⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜⵍⵢ ⴷⴻⵍⴻⵜⴻ ⵉⵜ. ⵏⵓⵔⵎⴰⵍⵍⵢ ⴰⵏⵢⵓⵏⴻ ⵛⴰⵏ ⵍⵓⵓⴽ ⴰⵜ ⴰ ⴱⵔⴻⴼⵉⵓⵓⵙ ⴼⴻⵔⵙⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴰ ⴱⴰⴳⴻ ⴰⵏⴷ ⵙⴻⴻ ⵡⵀⴰⵜ ⵡⴰⵙ ⵜⵀⴻⵔⴻ. ⴻⴼⴻⵏ ⵉⴼ ⴰⵏ ⴰⵔⵜⵉⵛⵍⴻ ⵉⵙ "ⴷⴻⵍⴻⵜⴻⴷ", ⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⴻⵏⵜⵔⵓⵙⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⵍⴻⴼⴻⵍ ⵓⴼ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵎⴰⵢ ⵙⵜⵉⵍⵍ ⵙⴻⴻ ⵡⵀⴰⵜ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵎⵓⴼⴻⴷ ⴼⵔⵓⵎ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⴼⵉⴻⵡ. ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵛⴰⵏ ⴱⴻ ⴱⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜⵍⵢ ⴷⴻⵍⴻⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⵉⵏⴷⵉⴼⵉⴷⵓⴰⵍⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ, ⴱⵓⵜ ⴰⵙⵉⴷⴻ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⴻ ⵔⴰⵔⴻ ⵛⵉⵔⵛⵓⵎⵙⵜⴰⵏⵛⴻ ⵡⵀⴻⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵉⵙ ⵔⴻⵇⵓⵉⵔⴻⴷ ⵜⵓ ⴷⴻⵍⴻⵜⴻ ⴻⴷⵉⵜⵉⵏⴳ-ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢ ⵎⴰⵜⴻⵔⵉⴰⵍ ⵉⵏ ⵔⴻⵙⴱⵓⵏⵙⴻ ⵜⵓ ⴰ ⵛⵓⵓⵔⵜ ⵓⵔⴷⴻⵔ ⵓⵔ ⴻⵇⵓⵉⴼⴰⵍⴻⵏⵜ ⵍⴻⴳⴰⵍ ⴱⵔⵓⵛⴻⵙⵙ, ⵜⵀⴻⵔⴻ ⵉⵙ ⵏⵓ ⴳⵓⴰⵔⴰⵏⵜⴻⴻ ⴰⵏⵢ ⴱⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴷⴻⵍⴻⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵀⴰⴱⴱⴻⵏ.

ⵓⵙⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏ

ⵓⵙⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⴰⵔⴻ ⴰⵍⵙⵓ ⴰⴳⴳⵔⴻⴳⴰⵜⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ. ⵓⵙⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⴰⵔⴻ ⴰⴳⴳⵔⴻⴳⴰⵜⴻⴷ ⴰⵛⵛⵓⵔⴷⵉⵏⴳ ⵜⵓ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⵏⴷ ⵍⵓⴳⵉⵏ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ. ⴷⴰⵜⴰ ⵓⵏ ⵓⵙⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ, ⵙⵓⵛⵀ ⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⴰⵜ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴻⴷⵉⵜⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵏⵓⵎⴱⴻⵔ ⵓⴼ ⴻⴷⵉⵜⵙ ⵜⵀⴻⵢ ⵀⴰⴼⴻ ⵎⴰⴷⴻ, ⴰⵔⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ ⴼⵉⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⵍⵉⵙⵜⵙ, ⴰⵏⴷ ⵉⵏ ⴰⴳⴳⵔⴻⴳⴰⵜⴻⴷ ⴼⵓⵔⵎⵙ ⴱⵓⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ ⴱⵢ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ.
ⵔⴻⴰⴷⵉⵏⴳ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ
ⵏⵓ ⵎⵓⵔⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⴼⵉⵙⵉⵜⵓⵔⵙ ⵔⴻⴰⴷⵉⵏⴳ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵉⵙ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵜⵀⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⵢⴱⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵉⵏ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⵍⵓⴳⵙ ⴱⵢ ⵡⴻⴱ ⵙⵉⵜⴻⵙ. ⴰⵙⵉⴷⴻ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⴻ ⴰⴱⵓⴼⴻ ⵔⴰⵡ ⵍⵓⴳ ⴷⴰⵜⴰ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⴼⵓⵔ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⴱⵓⵔⴱⵓⵙⴻⵙ, ⴱⴰⴳⴻ ⴼⵉⵙⵉⵜⵙ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⴻⵅⴱⵓⵙⴻ ⴰ ⴼⵉⵙⵉⵜⵓⵔ'ⵙ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⵜⵢ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ. ⵙⴰⵎⴱⵍⴻⴷ ⵔⴰⵡ ⵍⵓⴳ ⴷⴰⵜⴰ ⵎⴰⵢ ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⴻ ⵜⵀⴻ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵓⴼ ⴰⵏⵢ ⵓⵙⴻⵔ, ⴱⵓⵜ ⵉⵜ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⵔⴻⴱⵔⵓⴷⵓⵛⴻⴷ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ.
ⴻⴷⵉⵜⵉⵏⴳ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ
ⴻⴷⵉⵜⵙ ⵜⵓ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⴰⵔⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵡⵓⵔⴽ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴻⴷⵉⵜⵓⵔ, ⴰⵏⴷ ⴻⴷⵉⵜⵉⵏⴳ ⵀⵉⵙⵜⵓⵔⵢ ⵉⵙ ⴰⴳⴳⵔⴻⴳⴰⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔ ⵉⵏ ⴰ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏ ⵍⵉⵙⵜ. ⵙⵓⵛⵀ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⴻ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ ⴱⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜⵍⵢ.
ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ ⵉⵏ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ:
ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ ⵉⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⴻⵅⴱⵓⵙⴻ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ ⴻⵅⵛⴻⴱⵜ ⵉⵏ ⵛⴰⵙⴻⵙ ⵓⴼ ⴰⴱⵓⵙⴻ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⴼⴰⵏⴷⴰⵍⵉⵙⵎ ⵓⴼ ⴰ ⵡⵉⴽⵉ ⴱⴰⴳⴻ ⴱⵢ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔ ⵓⵔ ⴱⵢ ⴰⵏⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵙⴰⵎⴻ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⴰ ⵓⵙⴻⵔ'ⵙ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵉⵙ ⵙⵜⵓⵔⴻⴷ ⵓⵏ ⵜⵀⴻ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ ⴼⵓⵔ ⴰ ⴱⴻⵔⵉⵓⴷ ⵓⴼ ⵜⵉⵎⴻ, ⴰⵏⴷ ⵛⴰⵏ ⴱⴻ ⵙⴻⴻⵏ ⴱⵢ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵓⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⴱⵢ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵀⴰⴼⴻ ⴱⴻⴻⵏ ⴳⵔⴰⵏⵜⴻⴷ ⵛⵀⴻⵛⴽⵓⵙⴻⵔ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ.
ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ, ⴰⵏⴷ ⵉⵜⵙ ⵛⵓⵏⵏⴻⵛⵜⵉⵓⵏ ⵜⵓ ⴰⵏⵢ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵙⵀⴰⵔⴻ ⵉⵜ, ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻⴷ ⵓⵏⴷⴻⵔ ⵛⴻⵔⵜⴰⵉⵏ ⵛⵉⵔⵛⵓⵎⵙⵜⴰⵏⵛⴻⵙ (ⵙⴻⴻ ⴱⴻⵍⵓⵡ).
ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴳ ⴰ ⵛⵓⵎⴱⴰⵏⵢ ⵎⴰⵉⵍ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⴼⵔⵓⵎ ⵀⵓⵎⴻ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⴻⵛⵓⵎⵎⵓⵜⵉⵏⴳ ⵓⴼⴻⵔ ⴰ ⴷⵙⵍ ⵓⵔ ⵛⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵛⵓⵏⵏⴻⵛⵜⵉⵓⵏ, ⴰⵔⴻ ⵍⵉⴽⴻⵍⵢ ⵜⵓ ⴱⴻ ⴻⴰⵙⵢ ⵜⵓ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⴱⵢ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ; ⵉⵏ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵛⴰⵙⴻ ⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴻⴰⵙⵢ ⵜⵓ ⵛⵔⵓⵙⵙ-ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⴰⵍⵍ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏⵙ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⵎⴰⴷⴻ ⴱⵢ ⵜⵀⴰⵜ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⵓⵙⵉⵏⴳ ⴰ ⵓⵙⴻⵔⵏⴰⵎⴻ ⵉⵙ ⴰ ⴱⴻⵜⵜⴻⵔ ⵡⴰⵢ ⵓⴼ ⴱⵔⴻⵙⴻⵔⴼⵉⵏⴳ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⵉⵏ ⵜⵀⵉⵙ ⵙⵉⵜⵓⴰⵜⵉⵓⵏ.
ⵓⵏⵍⵓⴳⴳⴻⴷ-ⵉⵏ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵓⵏⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ:
ⴻⴷⵉⵜⵓⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵀⴰⴼⴻ ⵏⵓⵜ ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ ⵉⵏ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴻⴷ ⴱⵢ ⵏⴻⵜⵡⵓⵔⴽ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⴷⴻⴱⴻⵏⴷⵉⵏⴳ ⵓⵏ ⵓⵏⴻ'ⵙ ⵛⵓⵏⵏⴻⵛⵜⵉⵓⵏ, ⵜⵀⵉⵙ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵜⵔⴰⵛⴻⴰⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⴰ ⵍⴰⵔⴳⴻ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⴻⵔⴼⵉⵛⴻ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻⵔ ⵓⵔ ⵎⵓⵔⴻ ⵙⴱⴻⵛⵉⴼⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⵜⵓ ⴰ ⵙⵛⵀⵓⵓⵍ, ⴱⵍⴰⵛⴻ ⵓⴼ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⵓⵔ ⵀⵓⵎⴻ. ⵉⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴱⵓⵙⵙⵉⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⵓⵙⴻ ⵜⵀⵉⵙ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵏ ⵛⵓⵎⴱⵉⵏⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵜⵀ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⴻⴷⵉⵜⵉⵏⴳ ⵙⵜⵢⵍⴻ ⴰⵏⴷ ⴱⵔⴻⴼⴻⵔⴻⵏⵛⴻⵙ, ⵜⵓ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵢ ⴰⵏ ⴰⵓⵜⵀⵓⵔ ⵛⵓⵎⴱⵍⴻⵜⴻⵍⵢ.
ⴷⵉⵙⵛⵓⵙⵙⵉⵓⵏⵙ
ⵓⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⴷⵉⵙⵛⵓⵙⵙⵉⵓⵏ ⴱⴰⴳⴻⵙ:
ⴰⵏⵢ ⴻⴷⵉⵜⴰⴱⵍⴻ ⴱⴰⴳⴻ ⵛⴰⵏ ⵜⵀⴻⵓⵔⴻⵜⵉⵛⴰⵍⵍⵢ ⴱⴻ ⵜⵀⴻ ⵍⵓⵛⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴰ ⴷⵉⵙⵛⵓⵙⵙⵉⵓⵏ. ⵉⵏ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ, ⴷⵉⵙⵛⵓⵙⵙⵉⵓⵏⵙ ⵓⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵓⵛⵛⵓⵔ ⵓⵏ ⵓⵙⴻⵔ ⵜⴰⵍⴽ ⴱⴰⴳⴻⵙ (ⴰⵙⵙⵓⵛⵉⴰⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⴱⴰⵔⵜⵉⵛⵓⵍⴰⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ), ⵓⵏ ⵙⵓⴱⴱⵓⵔⵜⴻⴷ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⵜⴰⵍⴽ ⴱⴰⴳⴻⵙ (ⴰⵙⵙⵓⵛⵉⴰⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⴱⴰⵔⵜⵉⵛⵓⵍⴰⵔ ⵙⵓⴱⴱⵓⵔⵜⴻⴷ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ) ⵓⵔ ⵉⵏ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵙⴱⴻⵛⵉⴰⵍⵍⵢ ⴷⴻⵙⵉⴳⵏⴰⵜⴻⴷ ⵜⵓ ⴼⵓⵏⵛⵜⵉⵓⵏ ⴰⵙ ⴼⵓⵔⵓⵎⵙ (ⴻ.ⴳ., ⵜⵀⴻ ⵙⵓⴱⴱⵓⵔⵜ ⴱⴰⴳⴻ). ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⴻⵅⴱⴻⵛⵜⴰⵜⵉⵓⵏⵙ ⴰⴱⴱⵍⵢ ⵜⵓ ⴷⵉⵙⵛⵓⵙⵙⵉⵓⵏ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵙⴰⵎⴻ ⵡⴰⵢ ⴰⵙ ⵜⵀⴻⵢ ⴷⵓ ⴻⵍⵙⴻⵡⵀⴻⵔⴻ.
ⴼⵉⴰ ⴻⵎⴰⵉⵍ:
ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵔⴻⵇⵓⵉⵔⴻⴷ ⵜⵓ ⵍⵉⵙⵜ ⴰⵏ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵡⵀⴻⵏ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⵉⵏⴳ. ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻ ⴰ ⴼⴰⵍⵉⴷ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵛⴰⵏ ⴻⵏⴰⴱⵍⴻ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵍⵓⴳⴳⴻⴷ-ⵉⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵜⵓ ⵙⴻⵏⴷ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵜⵓ ⵜⵀⴻⵎ ⵜⵀⵔⵓⵓⴳⵀ ⵜⵀⴻ ⵡⵉⴽⵉ. ⵡⵀⴻⵏ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⵉⵏⴳ ⴰⵏ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴼⵔⵓⵎ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵜⵀⵔⵓⵓⴳⵀ ⵜⵀⵉⵙ ⵙⵢⵙⵜⴻⵎ, ⵓⵏⴻ'ⵙ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⵔⴻⴼⴻⴰⵍⴻⴷ ⵜⵓ ⵜⵀⴻⵎ. ⵡⵀⴻⵏ ⵛⵀⵓⵓⵙⵉⵏⴳ ⵜⵓ ⵙⴻⵏⴷ ⴰⵏ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵜⵓ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ, ⵓⵏⴻ'ⵙ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵉⵙ ⴷⵉⵙⴱⵍⴰⵢⴻⴷ ⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵏⴷⴻⵔ.
ⵜⵀⴻ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⴱⵓⵜ ⵉⵏⵜⵓ ⵓⵏⴻ'ⵙ ⵓⵙⴻⵔ ⴱⵔⴻⴼⴻⵔⴻⵏⵛⴻⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵓⵙⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴼⵓⵔ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵛⴰⵜⵉⵓⵏ. ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓⵙⴻ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜⵙ ⴷⵓ ⵏⵓⵜ ⵀⴰⴼⴻ ⴰ ⴼⴰⵍⵉⴷ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵡⵉⵍⵍ ⵏⵓⵜ ⴱⴻ ⴰⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⵔⴻⵙⴻⵜ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⴱⴰⵙⵙⵡⵓⵔⴷ ⵉⴼ ⵉⵜ ⵉⵙ ⵍⵓⵙⵜ. ⵉⵏ ⵙⵓⵛⵀ ⴰ ⵙⵉⵜⵓⴰⵜⵉⵓⵏ, ⵀⵓⵡⴻⴼⴻⵔ, ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴰⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⵛⵓⵏⵜⴰⵛⵜ ⵓⵏⴻ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⴰⴷⵎⵉⵏⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵓⵔⵙ ⵜⵓ ⴻⵏⵜⴻⵔ ⴰ ⵏⴻⵡ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⵛⴰⵏ ⵔⴻⵎⵓⴼⴻ ⵜⵀⴻ ⴰⵛⵛⵓⵓⵏⵜ'ⵙ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⴼⵔⵓⵎ ⵀⵉⵙ ⴱⵔⴻⴼⴻⵔⴻⵏⵛⴻⵙ ⴰⵜ ⴰⵏⵢ ⵜⵉⵎⴻ ⵜⵓ ⴱⵔⴻⴼⴻⵏⵜ ⵉⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⴱⴻⵉⵏⴳ ⵓⵙⴻⴷ. ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⵛⵓⵔⵔⴻⵙⴱⵓⵏⴷⴻⵏⵛⴻ ⴱⴻⵜⵡⴻⴻⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵙⴰⴼⴻⴷ ⴰⵜ ⵜⵀⵓⵙⴻ ⵓⵙⴻⵔⵙ' ⴷⵉⵙⵛⵔⴻⵜⵉⵓⵏ ⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⵙⵓⴱⵊⴻⵛⵜ ⵜⵓ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ.
ⵓⵏ ⵉⵔⵛ:
ⵉⵔⵛ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍⵙ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵓⴼⴼⵉⵛⵉⴰⵍⵍⵢ ⴱⴰⵔⵜ ⵓⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴰⵏⴷ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵓⴱⴻⵔⴰⵜⴻⴷ ⵓⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵛⵓⵏⵜⵔⵓⵍⵍⴻⴷ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ. ⵜⵀⴻ ⵉⴱ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ ⵓⴼ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵛⵀⴰⵜ ⵓⴼⴻⵔ ⵙⵓⵛⵀ ⴰ ⵙⴻⵔⴼⵉⵛⴻ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴻⵅⴱⵓⵙⴻⴷ ⵜⵓ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⴱⴰⵔⵜⵉⵛⵉⴱⴰⵏⵜⵙ. ⵉⵔⵛ ⵓⵙⴻⵔⵙ' ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⵓⵏ ⴻⴰⵛⵀ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍ ⵛⴰⵏ ⵓⵏⵍⵢ ⴱⴻ ⴱⵔⵓⵜⴻⵛⵜⴻⴷ ⴰⵛⵛⵓⵔⴷⵉⵏⴳ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⵍⵉⵛⵉⴻⵙ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵔⴻⵙⴱⴻⵛⵜⵉⴼⴻ ⵙⴻⵔⴼⵉⵛⴻ ⴰⵏⴷ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍ. ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍⵙ ⵀⴰⴼⴻ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⴱⵓⵍⵉⵛⵉⴻⵙ ⵓⵏ ⵡⵀⴻⵜⵀⴻⵔ ⵍⵓⴳⵙ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ.

ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻ ⵓⴼ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ

ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ:

ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ ⵉⵙ ⴱⵔⵉⵎⴰⵔⵉⵍⵢ ⵔⵓⵏ ⴱⵢ ⴼⵓⵍⵓⵏⵜⴻⴻⵔ ⵛⵓⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵓⵔⵙ. ⵙⵓⵎⴻ ⴷⴻⴷⵉⵛⴰⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⴳⵉⴼⴻⵏ ⴱⵔⵉⴼⵉⵍⴻⴳⴻⴷ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ. ⴼⵓⵔ ⴻⵅⴰⵎⴱⵍⴻ, ⵓⵙⴻⵔ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵍⴻⴼⴻⵍⵙ ⵜⵓ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴰⵔⴻ ⴷⴻⵜⴻⵔⵎⵉⵏⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔ'ⵙ ⴱⵔⴻⵙⴻⵏⵛⴻ ⵉⵏ ⴼⴰⵔⵉⵓⵓⵙ "ⵙⵓⴱⴱⵓⵔⵜⴻⴷ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ". ⵓⵙⴻⵔ ⴳⵔⵓⵓⴱ ⵔⵉⴳⵀⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⴳⵔⵓⵓⴱ ⵎⴻⵎⴱⴻⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ.

ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵎⴰⵢ ⵀⴰⴼⴻ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⴻ, ⴱⵓⵜ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵍⵉⵎⵉⵜⴻⴷ ⵜⵓ, ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵀⴰⴼⴻ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⵛⵀⴻⵛⴽⵓⵙⴻⵔ ⴼⵓⵏⵛⵜⵉⵓⵏ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴻⵎⴱⵍⵓⵢⴻⴻⵙ, ⴰⴱⴱⵓⵉⵏⵜⴻⴻⵙ, ⴰⵏⴷ ⵛⵓⵏⵜⵔⴰⵛⵜⵓⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⴰⴳⴻⵏⵜⵙ ⴻⵎⴱⵍⵓⵢⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵓⴱⴻⵔⴰⵜⵓⵔⵙ, ⴰⵏⴷ ⴷⴻⴼⴻⵍⵓⴱⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵓⵜⵀⴻⵔⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⵀⵉⴳⵀ ⵍⴻⴼⴻⵍⵙ ⵓⴼ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ.

ⵙⵀⴰⵔⵉⵏⴳ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵜⵀ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⴱⵔⵉⴼⵉⵍⴻⴳⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵉⵙ ⵏⵓⵜ ⵛⵓⵏⵙⵉⴷⴻⵔⴻⴷ "ⴷⵉⵙⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏ."

ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻ: ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⵓⵏ ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻ ⵓⴼ ⴷⴰⵜⴰ

ⵉⵜ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⵓⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵜⵀⴰⵜ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⴷⴰⵜⴰ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔ ⵍⵓⴳⵙ, ⵓⵔ ⵜⵀⵔⵓⵓⴳⵀ ⵔⴻⵛⵓⵔⴷⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴷⴰⵜⴰⴱⴰⵙⴻ ⴼⵉⴰ ⵜⵀⴻ ⵛⵀⴻⵛⴽⵓⵙⴻⵔ ⴼⴻⴰⵜⵓⵔⴻ, ⵓⵔ ⵜⵀⵔⵓⵓⴳⵀ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵏⵓⵏ-ⴱⵓⴱⵍⵉⵛⵍⵢ-ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ ⵎⴻⵜⵀⵓⴷⵙ, ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴼⵓⵍⵓⵏⵜⴻⴻⵔⵙ ⵓⵔ ⵙⵜⴰⴼⴼ, ⵉⵏ ⴰⵏⵢ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴼⵓⵍⵍⵓⵡⵉⵏⴳ ⵙⵉⵜⵓⴰⵜⵉⵓⵏⵙ:

  1. ⵉⵏ ⵔⴻⵙⴱⵓⵏⵙⴻ ⵜⵓ ⴰ ⴼⴰⵍⵉⴷ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵛⵓⵎⴱⵓⵍⵙⵓⵔⵢ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⵍⴰⵡ ⴻⵏⴼⵓⵔⵛⴻⵎⴻⵏⵜ,
  2. ⵡⵉⵜⵀ ⴱⴻⵔⵎⵉⵙⵙⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ,
  3. ⵡⵀⴻⵏ ⵏⴻⵛⴻⵙⵙⴰⵔⵢ ⴼⵓⵔ ⵉⵏⴼⴻⵙⵜⵉⴳⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴰⴱⵓⵙⴻ ⵛⵓⵎⴱⵍⴰⵉⵏⵜⵙ,
  4. ⵡⵀⴻⵔⴻ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴱⴻⵔⵜⴰⵉⵏⵙ ⵜⵓ ⴱⴰⴳⴻ ⴼⵉⴻⵡⵙ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵜⴻⴷ ⴱⵢ ⴰ ⵙⴱⵉⴷⴻⵔ ⵓⵔ ⴱⵓⵜ ⴰⵏⴷ ⵉⵜⵙ ⴷⵉⵙⵙⴻⵎⵉⵏⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵙ ⵏⴻⵛⴻⵙⵙⴰⵔⵢ ⵜⵓ ⵉⵍⵍⵓⵙⵜⵔⴰⵜⴻ ⵓⵔ ⵔⴻⵙⵓⵍⴼⴻ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ ⵉⵙⵙⵓⴻⵙ,
  5. ⵡⵀⴻⵔⴻ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔ ⵀⴰⵙ ⴱⴻⴻⵏ ⴼⴰⵏⴷⴰⵍⵉⵣⵉⵏⴳ ⴱⴰⴳⴻⵙ ⵓⵔ ⴱⴻⵔⵙⵉⵙⵜⴻⵏⵜⵍⵢ ⴱⴻⵀⴰⴼⵉⵏⴳ ⵉⵏ ⴰ ⴷⵉⵙⵔⵓⴱⵜⵉⴼⴻ ⵡⴰⵢ, ⴷⴰⵜⴰ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵔⴻⵍⴻⴰⵙⴻⴷ ⵜⵓ ⴰ ⵙⴻⵔⴼⵉⵛⴻ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻⵔ, ⵛⴰⵔⵔⵉⴻⵔ, ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵜⵀⵉⵔⴷ-ⴱⴰⵔⵜⵢ ⴻⵏⵜⵉⵜⵢ ⵜⵓ ⴰⵙⵙⵉⵙⵜ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵜⴰⵔⴳⴻⵜⵉⵏⴳ ⵓⴼ ⵉⴱ ⴱⵍⵓⵛⴽⵙ, ⵓⵔ ⵜⵓ ⴰⵙⵙⵉⵙⵜ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴼⵓⵔⵎⵓⵍⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴰ ⵛⵓⵎⴱⵍⴰⵉⵏⵜ ⵜⵓ ⵔⴻⵍⴻⴼⴰⵏⵜ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⴻⵔⴼⵉⵛⴻ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻⵔⵙ,
  6. ⵡⵀⴻⵔⴻ ⵉⵜ ⵉⵙ ⵔⴻⴰⵙⵓⵏⴰⴱⵍⵢ ⵏⴻⵛⴻⵙⵙⴰⵔⵢ ⵜⵓ ⴱⵔⵓⵜⴻⵛⵜ ⵜⵀⴻ ⵔⵉⴳⵀⵜⵙ, ⴱⵔⵓⴱⴻⵔⵜⵢ ⵓⵔ ⵙⴰⴼⴻⵜⵢ ⵓⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ, ⵉⵜⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵓⵔ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⴱⵍⵉⵛ.

ⴻⵅⵛⴻⴱⵜ ⴰⵙ ⴷⴻⵙⵛⵔⵉⴱⴻⴷ ⴰⴱⵓⴼⴻ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⴷⵓⴻⵙ ⵏⵓⵜ ⴱⴻⵔⵎⵉⵜ ⴷⵉⵙⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⵏⴷⴻⵔ ⴰⵏⵢ ⵛⵉⵔⵛⵓⵎⵙⵜⴰⵏⵛⴻⵙ.

ⵜⵀⵉⵔⴷ-ⴱⴰⵔⵜⵢ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⴰⵏⴷ ⵏⵓⵜⵉⴼⵢⵉⵏⴳ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⴻⵏ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⵉⵏⴳ ⵍⴻⴳⴰⵍ ⴱⵔⵓⵛⴻⵙⵙ:

ⴰⵙ ⴰ ⴳⴻⵏⴻⵔⴰⵍ ⴱⵔⵉⵏⵛⵉⴱⵍⴻ, ⵜⵀⴻ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ, ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵜⴻⵏⵜⵉⵓⵏ ⵓⴼ, ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⴷⴰⵜⴰ ⵉⵏ ⴰⵍⵍ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⴱⴻ ⵎⵉⵏⵉⵎⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⴱⴻ ⵓⵙⴻⴷ ⵓⵏⵍⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵍⵍⵢ ⵜⵓ ⵙⴻⵔⴼⴻ ⵜⵀⴻ ⵡⴻⵍⵍ-ⴱⴻⵉⵏⴳ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜ. ⵓⵛⵛⴰⵙⵉⵓⵏⴰⵍⵍⵢ, ⵀⵓⵡⴻⴼⴻⵔ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵎⴰⵢ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⴻ ⴰ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵛⵓⵎⴱⵓⵍⵙⵓⵔⵢ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⴰ ⵍⴰⵡ-ⴻⵏⴼⵓⵔⵛⴻⵎⴻⵏⵜ ⴰⴳⴻⵏⵛⵢ ⵓⵔ ⴰ ⵛⵓⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⴻⵇⵓⵉⴼⴰⵍⴻⵏⵜ ⴳⵓⴼⴻⵔⵏⵎⴻⵏⵜ ⴱⵓⴷⵢ ⵜⵀⴰⵜ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜⵙ ⵜⵀⴻ ⴷⵉⵙⵛⵍⵓⵙⵓⵔⴻ ⵓⴼ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴱⵓⵓⵜ ⴰ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ, ⴰⵏⴷ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⵛⵓⵎⴱⴻⵍⵍⴻⴷ ⴱⵢ ⵍⴰⵡ ⵜⵓ ⵛⵓⵎⴱⵍⵢ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ. ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⴼⴻⵏⵜ ⵓⴼ ⵙⵓⵛⵀ ⴰ ⵍⴻⴳⴰⵍⵍⵢ ⵛⵓⵎⴱⵓⵍⵙⵓⵔⵢ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵡⵉⵍⵍ ⴰⵜⵜⴻⵎⴱⵜ ⵜⵓ ⵏⵓⵜⵉⴼⵢ ⵜⵀⴻ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ ⵡⵉⵜⵀⵉⵏ ⵜⵀⵔⴻⴻ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⴷⴰⵢⵙ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⴰⵔⵔⵉⴼⴰⵍ ⵓⴼ ⵙⵓⵛⵀ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ ⴱⵢ ⵙⴻⵏⴷⵉⵏⴳ ⴰ ⵏⵓⵜⵉⵛⴻ ⴱⵢ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵜⵓ ⵜⵀⴻ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ (ⵉⴼ ⴰⵏⵢ) ⵜⵀⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ ⵀⴰⵙ ⵍⵉⵙⵜⴻⴷ ⵉⵏ ⵀⵉⵙ ⵓⵔ ⵀⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔ ⴱⵔⴻⴼⴻⵔⴻⵏⵛⴻⵙ.

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵛⴰⵏⵏⵓⵜ ⴰⴷⴼⵉⵙⴻ ⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⵉⵏⴳ ⵙⵓⵛⵀ ⴰ ⵏⵓⵜⵉⴼⵉⵛⴰⵜⵉⵓⵏ ⵔⴻⴳⴰⵔⴷⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⵡ ⵓⵔ ⴰⵏ ⴰⴱⴱⵔⵓⴱⵔⵉⴰⵜⴻ ⵔⴻⵙⴱⵓⵏⵙⴻ ⵜⵓ ⴰ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ. ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴷⵓⴻⵙ ⵏⵓⵜⴻ, ⵀⵓⵡⴻⴼⴻⵔ, ⵜⵀⴰⵜ ⵙⵓⵛⵀ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵢ ⵀⴰⴼⴻ ⵜⵀⴻ ⵍⴻⴳⴰⵍ ⵔⵉⴳⵀⵜ ⵜⵓ ⵔⴻⵙⵉⵙⵜ ⵓⵔ ⵍⵉⵎⵉⵜ ⵜⵀⴰⵜ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵉⵏ ⵛⵓⵓⵔⵜ ⴱⵢ ⴼⵉⵍⵉⵏⴳ ⴰ ⵎⵓⵜⵉⵓⵏ ⵜⵓ ⵇⵓⴰⵙⵀ ⵜⵀⴻ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ. ⵓⵙⴻⵔⵙ ⵡⵀⵓ ⵡⵉⵙⵀ ⵜⵓ ⵓⴱⴱⵓⵙⴻ ⴰ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵛⵓⵎⴱⵓⵍⵙⵓⵔⵢ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ ⵙⵀⵓⵓⵍⴷ ⵙⴻⴻⴽ ⵍⴻⴳⴰⵍ ⴰⴷⴼⵉⵛⴻ ⵛⵓⵏⵛⴻⵔⵏⵉⵏⴳ ⴰⴱⴱⵍⵉⵛⴰⴱⵍⴻ ⵔⵉⴳⵀⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⴱⵔⵓⵛⴻⴷⵓⵔⴻⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵎⴰⵢ ⴱⴻ ⴰⴼⴰⵉⵍⴰⴱⵍⴻ.

ⵉⴼ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⴻⵙ ⴰ ⵛⵓⵓⵔⵜ-ⴼⵉⵍⴻⴷ ⵎⵓⵜⵉⵓⵏ ⵜⵓ ⵇⵓⴰⵙⵀ ⵓⵔ ⵓⵜⵀⴻⵔⵡⵉⵙⴻ ⵍⵉⵎⵉⵜ ⵜⵀⴻ ⵙⵓⴱⴱⵓⴻⵏⴰ ⴰⵙ ⴰ ⵔⴻⵙⵓⵍⵜ ⵓⴼ ⴰⵛⵜⵉⵓⵏ ⴱⵢ ⴰ ⵓⵙⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵍⴰⵡⵢⴻⵔ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵡⵉⵍⵍ ⵏⵓⵜ ⴷⵉⵙⵛⵍⵓⵙⴻ ⵜⵀⴻ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜⴻⴷ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵓⵏⵜⵉⵍ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⴻⵙ ⴰⵏ ⵓⵔⴷⴻⵔ ⴼⵔⵓⵎ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵓⵔⵜ ⵜⵓ ⴷⵓ ⵙⵓ.

ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⵏⵓⵜ ⵔⴻⵇⵓⵉⵔⴻⴷ ⵜⵓ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻ ⴰⵏ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ. ⵀⵓⵡⴻⴼⴻⵔ, ⵡⵀⴻⵏ ⴰⵏ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜⴻⴷ ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ ⴷⵓⴻⵙ ⵏⵓⵜ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻ ⴰⵏ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⴰⴷⴷⵔⴻⵙⵙ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵡⵉⵍⵍ ⵏⵓⵜ ⴱⴻ ⴰⴱⵍⴻ ⵜⵓ ⵏⵓⵜⵉⴼⵢ ⵜⵀⴻ ⴰⴼⴼⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ ⵉⵏ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⴻⵎⴰⵉⵍ ⵎⴻⵙⵙⴰⴳⴻⵙ ⵡⵀⴻⵏ ⵉⵜ ⵔⴻⵛⴻⵉⴼⴻⵙ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜⵙ ⴼⵔⵓⵎ ⵍⴰⵡ ⴻⵏⴼⵓⵔⵛⴻⵎⴻⵏⵜ ⵜⵓ ⴷⵉⵙⵛⵍⵓⵙⴻ ⴱⴻⵔⵙⵓⵏⴰⵍⵍⵢ ⵉⴷⴻⵏⵜⵉⴼⵉⴰⴱⵍⴻ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴱⵓⵓⵜ ⵜⵀⴻ ⵓⵙⴻⵔ.

ⴷⵉⵙⵛⵍⴰⵉⵎⴻⵔ

ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴱⴻⵍⵉⴻⴼⴻⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵎⴰⵉⵏⵜⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⴱⵔⴻⵙⴻⵔⴼⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⵓⴼ ⵓⵙⴻⵔ ⴷⴰⵜⴰ ⵉⵙ ⴰⵏ ⵉⵎⴱⵓⵔⵜⴰⵏⵜ ⴼⴰⵍⵓⴻ. ⵜⵀⵉⵙ ⴱⵔⵉⴼⴰⵛⵢ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ ⴰⵏⴷ ⴰⵛⵜⵉⵓⵏⵙ ⴱⵢ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ, ⵔⴻⴱⵔⴻⵙⴻⵏⵜⵙ ⴰ ⵛⵓⵎⵎⵉⵜⵜⴻⴷ ⴻⴼⴼⵓⵔⵜ ⵜⵓ ⵙⴰⴼⴻⴳⵓⴰⵔⴷ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵛⵓⵔⵉⵜⵢ ⵓⴼ ⵜⵀⴻ ⵍⵉⵎⵉⵜⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵜⵀⴰⵜ ⵉⵙ ⵛⵓⵍⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵜⴰⵉⵏⴻⴷ ⵓⵏ ⵓⵓⵔ ⵙⴻⵔⴼⴻⵔⵙ. ⵏⴻⴼⴻⵔⵜⵀⴻⵍⴻⵙⵙ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵛⴰⵏⵏⵓⵜ ⴳⵓⴰⵔⴰⵏⵜⴻⴻ ⵜⵀⴰⵜ ⵓⵙⴻⵔ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵔⴻⵎⴰⵉⵏ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ. ⵡⴻ ⴰⵛⴽⵏⵓⵡⵍⴻⴷⴳⴻ ⵜⵀⴰⵜ, ⵉⵏ ⵙⴱⵉⵜⴻ ⵓⴼ ⵓⵓⵔ ⵛⵓⵎⵎⵉⵜⵜⴻⴷ ⴻⴼⴼⵓⵔⵜ ⵜⵓ ⴱⵔⵓⵜⴻⵛⵜ ⴱⵔⵉⴼⴰⵜⴻ ⵓⵙⴻⵔ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ, ⴷⴻⵜⴻⵔⵎⵉⵏⴻⴷ ⵉⵏⴷⵉⴼⵉⴷⵓⴰⵍⵙ ⵎⴰⵢ ⵙⵜⵉⵍⵍ ⴷⴻⴼⴻⵍⵓⴱ ⴷⴰⵜⴰ-ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⵓⵜⵀⴻⵔ ⵎⴻⵜⵀⵓⴷⵙ ⵜⵓ ⵓⵏⵛⵓⴼⴻⵔ ⵙⵓⵛⵀ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⵏⴷ ⴷⵉⵙⵛⵍⵓⵙⴻ ⵉⵜ. ⴼⵓⵔ ⵜⵀⵉⵙ ⵔⴻⴰⵙⵓⵏ, ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⵛⴰⵏ ⵎⴰⴽⴻ ⵏⵓ ⴳⵓⴰⵔⴰⵏⵜⴻⴻ ⴰⴳⴰⵉⵏⵙⵜ ⵓⵏⴰⵓⵜⵀⵓⵔⵉⵣⴻⴷ ⴰⵛⵛⴻⵙⵙ ⵜⵓ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴱⵔⵓⴼⵉⴷⴻⴷ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵓⵔⵙⴻ ⵓⴼ ⴱⴰⵔⵜⵉⵛⵉⴱⴰⵜⵉⵏⴳ ⵉⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⵡⵉⴽⵉ.ⵏⴻⵜ ⴱⵔⵓⵊⴻⵛⵜⵙ ⵓⵔ ⵔⴻⵍⴰⵜⴻⴷ ⵛⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵜⵉⴻⵙ.

ⵉⵏ ⵛⴰⵙⴻⵙ ⵓⴼ ⵛⵓⵏⴼⵍⵉⵛⵜⵉⵏⴳ ⵉⵏⴼⵓⵔⵎⴰⵜⵉⵓⵏ ⴱⴻⵜⵡⴻⴻⵏ ⴰ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⴷ ⴼⴻⵔⵙⵉⵓⵏ ⵓⴼ ⵜⵀⵉⵙ ⴱⴰⴳⴻ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵓⵔⵉⴳⵉⵏⴰⵍ ⴼⴻⵔⵙⵉⵓⵏ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⵏⴳⵍⵉⵙⵀ ⵍⴰⵏⴳⵓⴰⴳⴻ, ⵜⵀⴻ ⴻⵏⴳⵍⵉⵙⵀ ⴼⴻⵔⵙⵉⵓⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵜⴰⴽⴻ ⴱⵔⴻⵛⴻⴷⴻⵏⵛⴻ ⵓⴼⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⴷ ⴼⴻⵔⵙⵉⵓⵏ.