رایانامه

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 8 October 2013 at 14:59.
This is the thread's initial revision.

رایانامه

استفاده از "رایانامه" بجای "ایمیل" بخصوص هنگام ثبت نام بسیار گیج کننده است!

    Omidh (talk)14:59, 8 October 2013