رایانامه

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 9 October 2013 at 13:21.
The highlighted comment was created in this revision.

رایانامه

استفاده از "رایانامه" بجای "ایمیل" بخصوص هنگام ثبت نام بسیار گیج کننده است!

    Omidh (talk)14:59, 8 October 2013

    به نظر من رایانامه پر کاربرد شده و ترجمهٔ خوبی است. اکثر ترجمه‌ها در حال حاضر با رایانامه انجام شده و این ترجمه طبق این ویرایش در راهنمای ترجمه لینوکس نیز آمده است.

      ebraminiotalk13:21, 9 October 2013