رایانامه

Fragment of a discussion from Portal talk:Fa
Jump to navigation Jump to search

ممنون از روشنگری. بله فقط من «ایمیل» را به دو کلمهٔ خارجی که در ترکیبی فارسی به هم چسپیده‌اند و نقل و نبات مسخره‌کردن زبان فارسی در اینجا و آنجای وب و ایمیل‌ها شده‌اند ترجیح می‌دهم [البته این فقط نظر شخصی من هست].

ebraminiotalk16:55, 9 October 2013