Thread history

From User talk:Amire80
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
14:36, 29 January 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
14:17, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
13:56, 29 January 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
13:50, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) Comment text edited  
13:44, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
13:26, 29 January 2020 Amire80 (talk | contribs) Comment text edited  
13:26, 29 January 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
13:24, 29 January 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
13:08, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) New reply created (Reply to ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות)
12:25, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) Comment text edited  
12:17, 29 January 2020 דגש חזק (talk | contribs) New thread created  

ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות

שלום. תיקנתי אחריך, אבל אנא שים לב להקביל את ההודעות של ההגנה הזו להודעות של ההגנות האחרות. ההגנות המקבילות ל־Restriction-level-editautopatrolprotected הן "הגנה מלאה", "הגנת ממשק" ו"הגנה חלקית". לכן, ההודעה המתאימה צריכה להיות "הגנה מוגברת".

גם ההודעות המקבילות ל־Protect-level-editautopatrolprotected הן "רק מפעילי מערכת מורשים", "רק עורכי ממשק מורשים" ו"רק משתמשים ותיקים מורשים. לכן, ההודעה המתאימה צריכה להיות "רק בדוקי עריכות אוטומטית מורשים".

דגש חזק - talk12:17, 29 January 2020

יצרתי בינתיים הודעות מערכת מקומית בוויקיפדיה העברית. מתי העדכון כאן ייכנס לתוקף ויהיה אפשר למחוק אותן?

דגש חזק - talk13:08, 29 January 2020

בדרך־כלל מתעדכן ביום רביעי שאחרי ביצוע העריכה פה.

במקרה הנוכחי יש בלגן גדול עם ההודעות האלה, וצריך לערוך דיון רחב יותר למען האחידות והדיוק.

Amir E. Aharoni (talk)13:26, 29 January 2020
 

תודה על התיקונים, אבל זה לא נכון בקשר ל„הגנה מוגברת”. „הגנה מלאה” זה „fully protected” בלועזית, ו„הגנה חלקית” זה „semi protected”. שתיהן ישנות מאוד ובאות מעידן שבו היו מעט מאוד קבוצות משתמשים ורמות הגנה, ושתיהן צמודות לניסוח המקורי.

„הגנת ממשק” זה שם מקומי רק בוויקיפדיה העברית לרמת הגנה שמיועדת בכלל לעורכי תבניות ולא לעורכי ממשק. זה מבלבל לגמרי וכדאי לתקן את זה.

„הגנה מוגברת” הוא שם לא מוצלח, כי ממש לא ברור למה הוא מתייחס בלי לקרוא תיעוד נוסף. האם היא מוגברת בהשוואה להגנה חלקית או בהשוואה להגנה מלאה? התרגום „מוגן לבדוקי עריכות אוטומטית” צמוד למקור האנגלי ואומר במדויק מה יקרה בלי שיהיה צורך לבדוק תיעוד.

Amir E. Aharoni (talk)13:24, 29 January 2020

אלו לא המצאות שלי, אלו ההגדרות בוויקיפדיה העברית. תמצא שמות טובים יותר ותעדכן את השמות של ההגנה, אבל על זה צריך לדון בקהילת ויקיפדיה העברית.

דגש חזק - talk13:44, 29 January 2020

אני פותח דיון מסודר בוויקיפדיה העברית ברגעים אלה ממש.

מכיוון שמה שעושים כאן עובר לאתרים אחרים, לא כל דבר שיש בוויקיפדיה העברית בהכרח חל כאן. אולי בסוף יקראו לזה „הגנה מוגברת” בכל האתרים, אבל קודם צריך להקדיש לזה מחשבה. עד אז, שיהיה תרגום מדויק מאנגלית.

Amir E. Aharoni (talk)13:56, 29 January 2020

סליחה אם פספסתי, אבל איפה הדיון בוויקיפדיה העברית?

דגש חזק - talk14:17, 29 January 2020

לא פספסת, פשוט לקח לי זמן לכתוב. העליתי עכשיו במזנון.

Amir E. Aharoni (talk)14:36, 29 January 2020