స్వాగతం!

Jump to navigation Jump to search

స్వాగతం!

హలో వెంకట్ గారూ,

ట్రాన్స్‌లేట్‌వికీకి స్వాగతం! నేను కొన్ని మిఫోస్ అనువాదాలపై పనిచేసాను. వాటిలో సందేహాలున్నా లేదా అనువాదాలలో సంఘర్షణలు ఉన్నా నన్ను సంప్రదించడానికి వెనుకాడకండి.

Veeven14:40, 26 August 2011

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Avshyd/స్వాగతం!/reply.