Dịch máy

Jump to navigation Jump to search

Dịch máy

Chào bạn. Xin bạn cẩn thận khi chấp nhận những bản dịch máy của Microsoft. Dịch vụ đó dịch rất là sát nghĩa và nhiều khi sai cả ngữ pháp cả cú pháp. Ngoài ra, lưu ý rằng bản dịch tiếng Việt của MediaWiki sử dụng các dấu ngoặc kép cong (“” ‘’) cũng như các dấu gạch ngang chính xác (— –).

Minh Nguyễn (talk, contribs)11:16, 4 April 2013