Thread history

From User talk:Guycn2
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
21:03, 5 October 2014 YaronSh (talk | contribs) New thread created  

הסבה לשם פעולה

היי גיא!

אני מבחין שלאחרונה אתה משנה מחרוזות עתיקות שלי למצב של יחיד במקומות שניתן במקום רבים ושם פעולה וכדומה.

אני מעודד את המהלך ומחזק את ידיך, בזמנו הונחיתי לפעול כך למרות שאני לא מאמין בזה כלל והתרגום שאתה מציע הוא המקובל בעיני.

קבל את התנצלותי על העבודה הכפולה, ידי היו כבולות.

אם יש מקומות שתרצה את עזרתי תרגיש חופשי לפנות אלי.

בברכה,

Yaron Shahrabani (talk)21:03, 5 October 2014