Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

היי ירון. הסיבה שהחלפתי את הגרש (׳) היא אכן עצם העובדה שהוא לא נגיש במקלדת, ולפי מה שראיתי בתרגומים אחרים בדרך־כלל משתמשים במירכה (').

בכל אופן, ביטלתי את עריכותיי בהודעות הללו.

Guycn2 · 09:22, 2 July 2018

בשלב זה אני לא חושב שיש לבצע את השינוי, לפני שנראה שימוש נרחב יותר בסימן זה ברשת (או לפחות בוויקיפדיה). כמו כן, יש לשמור על אחידות (לבצע את השינוי בכל הודעה או לא לבצעו באף הודעה). לכן אני מציע לא להשתמש בסימן זה בשלב זה.

rotemlissTalk18:41, 2 July 2018