Thread history

From User talk:Ianbu
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
02:13, 8 March 2012 Ianbu (talk | contribs) New reply created (Reply to nan-Hant?)
21:49, 7 March 2012 Kaihsu (talk | contribs) Comment text edited  
21:48, 7 March 2012 Kaihsu (talk | contribs) New thread created  

Kám thang chhiáⁿ lí sin-chhéng nan-Hant (koh, nan-Latn?), kā Hàn-jī kap POJ ê hoan-e̍k hun-khui? To-siā, pêng-an. – Kaihsu (talk) 21:48, 7 March 2012 (UTC)

Kaihsu (talk)21:48, 7 March 2012