Thread history

From User talk:Rotemliss
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
12:42, 6 December 2016 Guycn2 (talk | contribs) New reply created (Reply to [[MediaWiki:Editusergroup/he]])
21:47, 5 December 2016 Rotemliss (talk | contribs) New reply created (Reply to [[MediaWiki:Editusergroup/he]])
18:12, 5 December 2016 Guycn2 (talk | contribs) Comment text edited  
18:11, 5 December 2016 Guycn2 (talk | contribs) Comment text edited  
18:10, 5 December 2016 Guycn2 (talk | contribs) New thread created  
היי רותם.

תרגמת את ההודעה שבכותרת ל"טעינת קבוצות המשתמש". במקור האנגלי, הפועל הוא Load ולכן מבחינה מילולית התרגום הזה הוא באמת הנכון ביותר.

יחד עם זאת, אני חושב שמבחינת משמעות ההודעה, מתאים כאן יותר "הצגת קבוצות המשתמש" (במקום "טעינת"). לדעתי כדאי לשנות מ"טעינת" ל"הצגת" למרות שמבחינה מילולית זה פחות תואם למקור.

מה דעתך?

Guycn2 · 18:10, 5 December 2016

אני חושב שבמקרה הזה יש סיבה שההודעה המקורית נוסחה באופן הזה: האפשרויות הנפתחות בפני המשתמש שלוחץ על "טעינת קבוצות המשתמש" עשויות להיות "הצגת" הקבוצות (אם אינו מוסמך לשנותן) ועשויות להיות "עריכת" הקבוצות (אם הוא כן מוסמך לשנותן). לכן כדאי להיצמד לנוסח המקורי.

בנוסף, באופן כללי, אני חושב שיש להיצמד למקור, אלא אם כן לשינוי מהניסוח המקורי יש הצדקה שחלה על ההודעה בעברית, אך אינה חלה על ההודעה באנגלית (בפרט, הצדקות שנובעות מהניסוחים הנכונים בשפה העברית). במקרה זה, ההצדקה לשינוי תקפה במידה שווה בעברית ובאנגלית, ולכן יש להיצמד למקור האנגלי.

rotemlissTalk21:47, 5 December 2016

אה, עכשיו הבנתי. הייתי בטוח משום מה שההודעה הזאת מוצגת רק למשתמשים שאינם מפעילי מערכת (כלומר, שבכל המקרים משמעותה "הצגת" הקבוצות). אבל מסתבר שאני טעיתי. תודה על ההסבר.

Guycn2 · 12:42, 6 December 2016