Thread history

From User talk:Shreekant Hegde
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
06:57, 28 February 2013 Hemant wikikosh1 (talk | contribs) New thread created  

विरामचिह्नस्य प्रयोगे सावधानता

महोदय, भवतः कार्यम् अतीव प्रशंसनीयम् अस्ति। अथ कश्चन विषयोऽत्र निवेदितव्यो मया। प्रत्येके अनुवादितवाक्यांशे विरामचिह्नं यत् प्रयुज्यते भवता, तन्नापेक्षितम्। यथा 'अनाथपुटानि ।' इति न स्याद् 'अनाथपुटानि' इत्येव अलम्। यत्रापि आङ्ग्लवाक्ये '.' इति विरामचिह्नं स्यात् तत्र वयमपि संस्कृते तद्दातुम् अर्हामः। धन्यवादाः। प्रणामाः।

Hemant wikikosh1 (talk)06:57, 28 February 2013