සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

Jump to navigation Jump to search

සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි. මේක තනි වචනයක් විඩියට තිබ්බාම කැතයි වගෙයි. සංවාදය නැත්නම් කතාබහ වැඩිය හොඳයි.

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව03:02, 15 November 2010

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Singhalawap/සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි/reply.

සංවාදය is more pef. But කතාබහ also fine. :)

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව02:50, 16 November 2010