ការបកប្រែ៖ របៀបចាប់ផ្ដើម

From translatewiki.net
Revision as of 18:38, 3 February 2018 by គីមស៊្រុន (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

របៀបចាប់ផ្ដើម

To get started, the first thing you need is a user account on translatewiki.net. Creating an account is done in less than a minute and is used to keep track of what you have worked on.

When creating an account you go through some test translations to make sure that you have a basic understanding of the languages. These translations are not live but are instead compared to older translations by trusted users before giving you the rights to start translating live messages. That means that the messages you translate will be used in the next update of the program/website!

Keep in touch

Support is where you can ask or propose anything.

The portal in your user interface language, e.g. portal:fi, is a central place where you can see some information and activity statistics about the language community. It is also the place to communicate with other translators of the same language and discuss terminology and so on.

Special:WebChat allows you to connect to our IRC channel using your web-browser. More help about IRC at m:IRC. In short, you can discuss in real time with the developers and staff of translatewiki.net, assuming we are active there at that time.

Start translating

After you have been given permission to translate, your entry point is most likely going to be the translation tool. It lists all the available groups of messages that we have. Most of the translations happen using this tool, see the tutorial.

ជំហានដែលគួរធ្វើតាមក្នុងការបកប្រែ MediaWiki

អ្នកបកប្រែគម្រោងដទៃអាចមិនមើលបញ្ជីនេះក៏បាន។

សូមបន្តអានប្រសិនបើអ្នកចង់ដឺងថែមទៀត។ ការអានបន្តទៀតនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ទេ តែវាអាចជួយអោយអ្នកយល់ដឹងបានកាន់តែច្បាស់​ពីមុខងារបកប្រែថ្នាក់ខ្ពស់ទៀត។ អ្នកអាចចំនាយពេកបកប្រែពីរបីថ្ងៃសិន រួចត្រលប់មកអាននៅទីនេះម្ដងទៀត​បើសិនជាអ្នកយល់ថាអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។

ចងចាំ៖ បកប្រែតំណភ្ជាប់ លំហឈ្មោះ និង សារ អោយដូចដើម និងមិនត្រូវកែច្នៃពីសារដើមច្រើនជ្រុលពេកទេ!