Translating:ⵎⴻⴷⵉⴰⵡⵉⴽⵉ/ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉcⵙ ⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻ/ⵙⵀⵉ

From translatewiki.net
< Translating:MediaWiki
Revision as of 19:52, 5 July 2017 by Amara-Amaziɣ (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵀⵉⵙ ⵒⴰⴳⴻ ⴳⵉⵠⴻⵙ ⴰⵏ oⵠⴻⵔⵠⵉⴻⵡ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵏⵓⵎⴱⴻⵔ oⴼ ⵍⴰⵏⴳⵓⴰⴳⴻⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵒⴰⵙⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⵉoⵏ ⵎⵉⵍⴻⵙⵜoⵏⴻⵙ ⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻ, ⴱⴰⵙⴻⴷ oⵏ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉcⵙ ⵔⴻⵒoⵔⵜⴻⴷ oⵏ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⵉⵏⴳ:ⴳⵔoⵓⵒ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉcⵙ. ⴱⵢ ⵜⵀⴻ ⴻⵏⴷ oⴼ ⴻⴰcⵀ ⵎoⵏⵜⵀ ⵜⵀⴻⵙⴻ ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉcⵙ ⴰⵔⴻ ⵓⵒⴷⴰⵜⴻⴷ. ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉcⵙ ⴰⵔⴻ ⵉⵏcⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⴻⵏⴳⵍⵉⵙⵀ.

ⴱⴻⴼoⵔⴻ ⴷⴻcⴻⵎⴱⴻⵔ 2007 oⵏⵍⵢ ⵜⵀⴻ ⵒⴻⵔcⴻⵏⵜⴰⴳⴻ oⴼ ⴰⵍⵍ coⵔⴻ ⵎⴻⵙⵙⴰⴳⴻⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⵍⴰⵜⴻⴷ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵒoⵔⵜⴻⴷ.

ⴻⵏⴷ ⵎoⵏⵜⵀ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎoⵙⵜ oⴼⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⴷ 98% % coⵔⴻ 90% % ⴻⵅⵜⴻⵏⵙⵉoⵏⵙ ⵡⵉⴽⵉⵎⴻⴷⵉⴰ 90% % ⴻⵅⵜⴻⵏⵙⵉoⵏⵙ 65% %
ⵏⵓⵡⴰⵎⴱⵉⵔ 2013 383 144 89 15 35
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2012 378 159 97 18 38
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2011 360 136 84 20 43
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2010 (ⴳoⴰⵍⵙ) 170 105 65 50
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2010 338 183 87 37 40
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2010 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
ⵖⵓⵛⵜ 2010 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2010 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
ⵎⴰⵢⵢⵓ 2010 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
ⴰⴱⵔⵉⵍ 2010 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
ⵎⴰⵔⵙ 2010 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
ⴱⵔⴰⵢⵔ 2010 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2010 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2009 (ⴳoⴰⵍⵙ) 130 90 50 30
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2009 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
ⵏⵓⵡⴰⵎⴱⵉⵔ 2009 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
ⴽⵜⵓⴱⵔ 2009 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2009 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
ⵖⵓⵛⵜ 2009 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2009 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
ⵢⵓⵏⵢⵓ 2009 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
ⵎⴰⵢⵢⵓ 2009 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
ⴰⴱⵔⵉⵍ 2009 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
ⵎⴰⵔⵙ 2009 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
ⴱⵔⴰⵢⵔ 2009 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2009 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2008 (ⴳoⴰⵍⵙ) 120 90 50 20
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2008 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
ⵏⵓⵡⴰⵎⴱⵉⵔ 2008 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
ⴽⵜⵓⴱⵔ 2008 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2008 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
ⵖⵓⵛⵜ 2008 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2008 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
ⵢⵓⵏⵢⵓ 2008 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
ⵎⴰⵢⵢⵓ 2008 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
ⴰⴱⵔⵉⵍ 2008 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
ⵎⴰⵔⵙ 2008 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
ⴱⵔⴰⵢⵔ 2008 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2008 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2007 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
ⵏⵓⵡⴰⵎⴱⵉⵔ 2007 287 - 44 15.33 - -
ⴽⵜⵓⴱⵔ 2007 285 - 43 15.09 - -
ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2007 283 - 36 12.72 - -
ⵖⵓⵛⵜ 2007 277 - 28 10.11 - -
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2007 275 - 36 13.09 - -
ⵢⵓⵏⵢⵓ 2007 275 - 32 11.64 - -
ⵎⴰⵢⵢⵓ 2007 275 - 31 11.27 - -
ⴰⴱⵔⵉⵍ 2007 273 - 27 9.89 - -
ⵎⴰⵔⵙ 2007 267 - 25 9.36 - -
ⴱⵔⴰⵢⵔ 2007 267 - 25 9.36 - -
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2007 267 - 23 8.61 - -
ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2006 266 - 25 9.40 - -