Övversäzze: Neu Projäkte aanfange

From translatewiki.net
Revision as of 06:14, 26 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Et translatewiki.net well noch wahße!

Mer sin noh mieh Projäkte aam söhke! Loht Üsh nit affhallde, Üsh ze mällde un met uns drövver ze schwaade, wi Ühr Projäk op et translatewiki.net jebraat wääde künnt. Mer donn dä Ärbet vun unser freiwelleje Övversäzer ene huhe Wäät beimäße, dröm looer mer noh jesonde Projäkte di, su wigg mer övver de Zohkunf jät saare kann, aktiev un joot äntweckelt wääde. Mer lääje och Wäät op der Ußtuusch zwesche de Övversäzere un de Äntwecklere. Heh noh kütt en koote Leß, wat mer bei neue Projäkte han welle, un wat för Afläuf jerääjelt wääde möße, wam_mer eins aanjenumme han.

Mer welle …

Offeheit
Offeheit Mer nämme heh bloß Projäkter aan, di_j_en freije Lizänz un offe Quälltäx han. Mer möße ußwähle, wat mer tiräk ongersvchtöze un fördere welle. Weil mer ojinaal vom MediaWiki un Wikimedija her kumme, es dat en Hätzenaanjelääjeheit för ons. Wann Ding Aanwendung nit freij es, ävver De doch de sellve Projramme bruche wells, wi mir heh, dann loor en de Dokmentazjuhn noh.
Äntwecklung
Äntwecklung Dat neue Projäk sullt aktiv äntwickelt wääde. Et sullt e System han, för sing Versione vunm Quälltäx ze verwallde. Mer künne ald met CVS, Subversion un Git ömjonn. Dat Projäk sullt immer widder op der neuste Shtand jebraat wääde, udder ene andere Wääsch han, Övversäzunge op der neue Stand ze bränge udder nohzedraare. De Zigg, bes dat neu Övversäzunge enjebonge sin, de TIU, sulld esu koot wi müjjelesch sin. Mer han ungerscheidlijje Müjjeleschkeite, Övversäzunge noch flöcker wi Standatt aan der Mann ze bränge, lohß mer drövver kalle.
Ennbränge
Ennbränge Wann Täxte för e Projäk em translatewiki.net övversäz woode sen, künne de Maacher vum translatewiki.net se en joode Fäll aan dat Projäk wigger jävve. Doför möße se wesse, wi Änderunge aan Schprohche doh erin jemoodelt wääde, un winnischßdens eine Maacher vum translatewiki.net bruch ene Zojreff för esu en Änderunge en dat Projäk erin ze donn. Domet es sescher jeschtallt, dat et Wärrek vun de Översäzer och en de Projramme erin kütt. De Maacher vum translatewiki.net han ene joode Schatz aan Äfahrung, met de ongerscheidleschßte Süstehme för Projrammquälle ze verwallde ömzejonn.

Mer welle …

Vill Schprohche ongerschtöze
Vill Schprohche ongerschtöze Mer ongershtöze bloß der Zeijschesaz UTF-8. Mer wönsche uns en dä Projramme, di de Övversäzonge bruche, dat di Varijahble enföhje künne, de ongerscheidlijje Jrammatek-Rääjelle för der Ömhjang met Zahle beaachte, un och Schprohche künne, di vun räähß noh lengks jeschrevve wähde. Ongerscheidlijje jrammatesche Forrme ongerschtöze ze künne, sullt mer emmer drövver nohdängke, jrahd_esu, wi et Jeschlääsch vun Metmaacher wann övver Metmaacher jekallt udder ene Metmaacher tiräk aanjrädd weed.
Klaaf un Ußtuusch
Klaaf un Ußtuusch Ene Äntweckler us dämm Projäk sulld ene Ative em translatewiki.net sin, Frohre beantwoote, övver de jeplante Neueronge wiggerjävve, un zwesche der Äntwecklere op beidse Sigge un dä Övversäzere vermeddele, un wat söns aanvällt. Onser Aansaz, öm vill Schprohche ze ongerschtöze, flubb_et beß, wann de Enfommzjuhne müjjeleschß freij zwesche der Äntwecklerjemeinschaff un der Övversäzerjemeinschaff hen un her jon. De Schnettschtäll noh de Projäkte schpellt derbeij en weeschteje Roll.
Dateifommaate
Dateifommaate Em translatewiki.net sing Süßteem es opjebout op Datteije met Övversäzonge dren. Doh dronge sin di met Schlösselwööter besser jeligge, wi andere. För e Beijshpell, mer welle Java properties udder YAML em Shtiil vun Ruby. Ander ongershtöz Fommaate sin Fälder en PHP, Varrejaable en PHP, un Jättäx (Gettext) Loht et uß weße, wann Ühr ander Fommaate em Kopp hat. Mer han di Äfaahrung, un et es dermiehts nit esu schwieresh, noch e Fommaat dobei ze donn, wam_mer sesch met PHP ußkänne deiht.

Still interested? Good. You can contact us via,

If you want to explore some more first, then try the localisation for developers page.