کارن:فوززي بوټ

From translatewiki.net
Revision as of 09:48, 11 April 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

سلامونه زه FuzzyBot يم! زه ستاسې په ژباړو کې ورانکاري نه راولم. غواړم په خواشينۍ سره ووايم چې د انگرېزي ژبې په ځينو آرنيو غونډلو کې بدلونونه رامېنځ ته شوي او زه ستاسې د پام د را اړولو او بيا کتنې په خاطر يوه وړوکې نښه په هماغو غونډلو کې ورگډوم. لطفاً هماغه ژباړې چې زه په کې دا نښه ورگډوم، هغه اوسمهاله کړی، که چېرته يې د تازه کولو اړتيا ليدل کېږي تاسو تازه شوې آرنۍ غونډله ولمېسۍ او بيا د !!FUZZY!! غونډله له پيغام نه ليرې کړی، مننه!