వాడుకరి:FuzzyBot

From translatewiki.net
Revision as of 13:51, 9 July 2009 by Kiranmayee (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

నమస్కారం! నేను ఫజీ బాటుని. మీ అనువాదాలను నేను పాడుచేయట్లేదు. దురద్రుష్టసావత్తు, ఆంగ్ల భాషలో పదము మారినది. అది మీకు తెలుపుటకు ఒక చిన్న గుర్తుని కలుపుతున్నాను. అవసరం అయితే అనువాదామును మార్చి, !!FUZZY!! 'స్ట్రిఙ్' ను మెస్సేజి నుంచి తుదిపి వేయండి.