వాడుకరి:FuzzyBot

From translatewiki.net
Revision as of 07:08, 12 August 2009 by Veeven (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

నమస్కారం! నేను ఫజీ బాటుని. మీ అనువాదాలను నేను పాడుచేయట్లేదు. దురదృష్టవశాత్తు, ఆంగ్ల భాషలో పదము మారినది. అది మీకు తెలుపుటకు ఒక చిన్న గుర్తుని కలుపుతున్నాను. అవసరం అయితే అనువాదమును మార్చి, !!FUZZY!! పదాన్ని సందేశం నుంచి తీసివేయండి.