MediaWiki:Acct creation throttle hit/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Boro kaŋ ga ciya nda war IP aderesoo na kontu $1 jirbi koraa ra, woo ti alkadaroo beero kaŋ ga hin ka tee waatoo woo ra. Woo sabboo se, borey kaŋ ga goy nda IP aderesoo woo ši hin ka kontu kul tee koyne sohõda.