MediaWiki:Allpagesbadtitle/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

दत्तपुटशीर्षकम् अमान्यम् अथवा आन्तर्भाषिकम्, आन्तर्विकीयं वा अस्ति । अस्मिन् एकं नैकं वा अक्षराणि सन्ति येषां प्रयोगं शीर्षकेषु कर्तुम् अशक्यम् ।