MediaWiki:Anoneditwarning/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

पूर्वसूचना भवता/भवत्या प्रवेशः न कृतः ! अत्र सम्पादनं कर्तुं प्रवेशः अनिवार्यः । अन्यथा अस्य पृष्ठस्य इतिहासे भवतः/भवत्याः अन्तर्जालसंविदः (IP) सङ्ख्या अङ्किता भवति । यदि भवान्/भवती [$1 प्रविषति] उत [$2 सदस्यातां प्राप्नोति], तर्हि अन्यसुविधाभिः सह भवान्/भवती सम्पादनानां श्रेयम् अपि प्राप्स्यति ।