MediaWiki:Anontalkpagetext/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Kakaw moɲoo woo goo goykaw kaŋ maaɲoo ši bangay se, boro kaɲ mana kontu tee jina, wal'a ši a ka goy. Adiši kal'ir ma goy nda hinna IP aderesu ka boraa alhaaloo tabatandi. IP aderesu dumoo woo ga hin ka žemnandi goykaw booboyaŋ game. Nda war ti goykaw kaŋ maaɲoo ši bangay nda war ga tammahã kaŋ war ši kula nda šenney wey, kontu tee wala huru ka ganji hiino war nda goykaw taney kaŋ šii nda maa ma birji cere ra. \