MediaWiki:Anontalkpagetext/to

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Ko e peesi ʻeni ko e peesi alea ia maʻa e ʻetita taʻehingoa teʻeki ʻene fakatupu ʻo e tohi kau-ki-ai pe ʻoku ʻikai ngāueʻaki mo ia. Ko ia ai ʻoku fakapapauʻi ia ʻe he tuʻasila IP fakafika pē. Ka ʻe lava ʻoku vahevahe ʻa e tuʻasila IP pehē ʻe he kau ʻetita tokolahi. Kapau ko koe ko e ʻetita taʻehingoa, ʻoku ke tui ko e ngaahi fakamatala ʻi heni ʻoku ʻikai maʻau, mahalo pē ʻoku sai ange ke ke fai ha tohi kau-ki-ai, pe kau-ki-ai he taimí ni pea fakaʻehiʻehi ha ngaahi meʻafihi ē ʻi he kahaʻu.