MediaWiki:Apisandbox-intro/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Usaren daytoy a panid iti panagsubok ti MediaWiki a serbisio ti web ti API. Kitaen ti dokuemntasion ti API para iti ad-adu pay a salaysay ti panagusar ti API. Kas pagarigan: alaen ti linaon ti Umuna a Panid. Agpili ti maaramid tapno makakita dagiti adu pay a pagarigan.

Laglagipen nga uray daytoy ket pagipadasan, dagiti tignay nga aramidem iti daytoy a panid ket mabalin a mangbaliw iti wiki.