MediaWiki:Articlefeedback-emailcapture-response-body/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Kablaaw!

Agyaman para iti panagi-yebkas ti pammateg iti panagitulong ti panag ti parang-ay translatewiki.net.

Pangngaasi nga agala ti kanito tapno mapasingkedan ti e-surat mo babaen ti panag-takla iti panilpo dita baba:

$1

Mabalin mo met a sarungkaren ti:

$2

Ken ikabil ti sumaganad a pagsingkedan a kodigo:

$3

Dakami ket sagiden da kan to no madamdama no kasano ka a makatulong ti panagparang-ay ti translatewiki.net.

No saan mo nga inrugi daytoy a kiddaw, pangngaasi a saan mo nga ikaskaso daytoy nga e-surat ken saan kami nga agipatulod ti ania man.

Dagiti kasayaatan a tarigaygay, ken agyaman kami kania yo, Timpuyog ti translatewiki.net