MediaWiki:Autoblockedtext/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

भवतः/भवत्याः अन्तर्जालसंविद् प्रतिबन्धिता वर्तते ।

प्रतिबन्धः $1 द्वारा अभवत् । कारणं दत्तं यत्, $2.

  • प्रतिबन्धस्य प्रारम्भः : $8
  • प्रतिबन्धस्य समाप्तिः : $6
  • अभिप्रेतः अवरोध्यः : $7

$1 अस्य सम्पर्कं कर्तुं शक्नोति । अथवा अन्यप्रबन्धकेन सह प्रतिबन्धविषयकचर्चां कर्तुं शक्नोति । भवान्/भवती "वि-पत्रं प्रेष्यताम्" विकल्पस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नोति । भवतः/भवत्याः इष्टतमानि विकल्पे कोऽपि वि-पत्रसङ्केतः अस्ति, तस्य उपयोगाय च प्रतिबन्धः नास्ति चेत्, तस्य वि-पत्रस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति ।

भवतः/भवत्याः वर्तमाना अन्तर्जालसंविद् $3, प्रतिबन्धितसदस्यता #$5 च अस्ति ।

यत्र कुत्रापि प्रबन्धसम्बद्धां चर्चां करोति, तत्र उक्तसूचनायाः उपयोगम् अवश्यं करोतु ।