MediaWiki:Bad image list/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

फॉर्मेट निम्न प्रकारेँ अछि:

मात्र सूचीबद्ध सामग्री (* सँ प्रारम्भ होय बला पंक्त्ति) विचारनीय अछि। पंक्त्तिक प्रथम लिंक आवश्यक रूपसँ खराब चित्रक लिंक होयबाक चाही।

ओही पंक्त्तिक कोनो आर लिंक अपवाद स्वरूप अछि, उदाहरणस्वरूप पन्ना जतय चित्र पंक्त्तिअहि पर होय।