MediaWiki:Bad image list/rif

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Talɣa tella ammu :

Imagraden n tebdart (ɣar-sent * deg umezwaru) waha iy yellan nican, inneḍni uhu. Amaqqan amezwarutdi tebridt ixessa ad tili teqqen ɣer ijen usatul aɛeffan. Marra imaqqanen nneḍni xef ijen uceṛṛid simant nnes ad ilin d tuksawin, amecnaw tasniwin mani izemmer usatul ad d-yeffeɣ deg uceṛṛiḍ.