MediaWiki:Bad image list/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Takaroo ti takaa woo:

Haya-izey hantumantey (žeerey kaŋ ga šintiin nda *) de ma kulandi. Dobu jinaa kaŋ goo žeeroo ga ga hima ka dobu tuku laala ga. Dobu tontoni žeeri follokaa ga kul ga hima hasarawyaŋ, sanda moɲey kaŋ ra tukoo ga bangay hantum-game ra.