MediaWiki:Newarticletext/din

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Yïn acë anuët lɔ apam liu buɔɔthcök. Të wïc yin ba apam kënë cak, ka jɔk ba gɔ̈t në akeer tɔ̈ piinyic (tïŋ [$1 apamëkuɔny] të wic yin ba wëlëŋïc yök). Të tɔ̈ yïn ëtɛ̈n ke kɛ̈ce ŋuun, kayï tuany gakyeethany de ciëën në akuenarekwëldu-yic.