MediaWiki:Newarticletext/din

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Yïn acë anuët lɔ apam liu buɔɔthcök. Të wïc yin ba apam kënë cak, ka jɔk ba gɔ̈t në akeer tɔ̈ piinyic (tïŋ [$1 apamëkuɔny] të wic yin ba wëlëŋïc yök). Të tɔ̈ yïn ëtɛ̈n ke kɛ̈ce ŋuun, kayï tuany gakyeethany de ciëën në akuenarekwëldu-yic.