MediaWiki:Noindex-category-desc/sa

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

एतत् पृष्ठं यन्त्रद्वारा अनुक्रमणीकृतं नास्ति, यतो हि एतस्मिन् मायिकशब्दः (magic word) __NOINDEX__ अस्ति । तथा च एषः एकः नामाकाशः अस्ति, यस्मिन् सः ध्वजः अभिमतः अस्ति ।