MediaWiki:Sp-translate-data-MagicWords/sr-ec

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
  1. DO NOT EDIT THIS PAGE DIRECTLY! Use Special:AdvancedTranslate.
redirect = #Преусмери, #преусмери, #ПРЕУСМЕРИ, #Преусмјери, #преусмјери, #ПРЕУСМЈЕРИ, #redirect
notoc = __БЕЗСАДРЖАЈА__, __БЕЗ_САДРЖАЈА__
nogallery = __БЕЗГАЛЕРИЈЕ__, __БЕЗ_ГАЛЕРИЈЕ__
forcetoc = __ФОРСИРАНИСАДРЖАЈ__, __ФОРСИРАНИ_САДРЖАЈ__, __ПРИМОРАНИСАДРЖАЈ__, __ПРИМОРАНИ_САДРЖАЈ__
toc = __САДРЖАЈ__
noeditsection = __БЕЗИЗМЕНА__, __БЕЗ_ИЗМЕНА__, __БЕЗИЗМЈЕНА__, __БЕЗ_ИЗМЈЕНА__
currentmonth = ТРЕНУТНИМЕСЕЦ, ТРЕНУТНИ_МЕСЕЦ, ТЕКУЋИМЕСЕЦ, ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ
currentmonth1 = ТРЕНУТНИМЕСЕЦ1, ТРЕНУТНИ_МЕСЕЦ1, ТЕКУЋИМЕСЕЦ1, ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ1
currentmonthname = ТРЕНУТНИМЕСЕЦИМЕ, ИМЕТЕКУЋЕГМЕСЕЦА, ИМЕ_ТЕКУЋЕГ_МЕСЕЦА
currentmonthnamegen = ТРЕНУТНИМЕСЕЦГЕН, ТЕКУЋИМЕСЕЦГЕН, ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ_ГЕН
currentmonthabbrev = ТРЕНУТНИМЕСЕЦСКР, ТЕКУЋИМЕСЕЦСКР, ТЕКУЋИ_МЕСЕЦ_СКР
currentday = ТРЕНУТНИДАН, ТЕКУЋИДАН, ТЕКУЋИ_ДАН
currentday2 = ТЕКУЋИДАН2, ТЕКУЋИ_ДАН_2
currentdayname = ТРЕНУТНИДАНИМЕ, ИМЕТЕКУЋЕГДАНА, ИМЕ_ТЕКУЋЕГ_ДАНА
currentyear = ТРЕНУТНАГОДИНА, ТЕКУЋАГОДИНА, ТЕКУЋА_ГОДИНА
currenttime = ТРЕНУТНОВРЕМЕ, ТЕКУЋЕВРЕМЕ, ТЕКУЋЕ_ВРЕМЕ
currenthour = ТЕКУЋИСАТ, ТЕКУЋИ_САТ
localmonth = ЛОКАЛНИМЕСЕЦ, ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ
localmonth1 = ЛОКАЛНИМЕСЕЦ2, ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ2
localmonthname = ИМЕЛОКАЛНОГМЕСЕЦА, ИМЕ_ЛОКАЛНОГ_МЕСЕЦА
localmonthnamegen = ЛОКАЛНИМЕСЕЦГЕН, ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ_ГЕН
localmonthabbrev = ЛОКАЛНИМЕСЕЦСКР, ЛОКАЛНИ_МЕСЕЦ_СКР
localday = ЛОКАЛНИДАН, ЛОКАЛНИ_ДАН
localday2 = ЛОКАЛНИДАН2, ЛОКАЛНИ_ДАН2
localdayname = ИМЕЛОКАЛНОГДАНА, ИМЕ_ЛОКАЛНОГ_ДАНА
localyear = ЛОКАЛНАГОДИНА, ЛОКАЛНА_ГОДИНА
localtime = ЛОКАЛНОВРЕМЕ, ЛОКАЛНО_ВРЕМЕ
localhour = ЛОКАЛНИСАТ, ЛОКАЛНИ_САТ
numberofpages = БРОЈСТРАНИЦА, БРОЈ_СТРАНИЦА
numberofarticles = БРОЈЧЛАНАКА, БРОЈ_ЧЛАНАКА
numberoffiles = БРОЈДАТОТЕКА, БРОЈ_ДАТОТЕКА, БРОЈФАЈЛОВА, БРОЈ_ФАЈЛОВА
numberofusers = БРОЈКОРИСНИКА, БРОЈ_КОРИСНИКА
numberofactiveusers = БРОЈАКТИВНИХКОРИСНИКА, БРОЈ_АКТИВНИХ_КОРИСНИКА
numberofedits = БРОЈИЗМЕНА, БРОЈ_ИЗМЕНА
pagename = ИМЕСТРАНИЦЕ, ИМЕ_СТРАНИЦЕ, СТРАНИЦА
pagenamee = ИМЕНАСТРАНИЦА, ИМЕНА_СТРАНИЦА, СТРАНИЦЕ
namespace = ИМЕНСКИПРОСТОР, ИМЕНСКИ_ПРОСТОР
namespacee = ИМЕНСКИПРОСТОРИ, ИМЕНСКИ_ПРОСТОРИ
namespacenumber = БРОЈИМЕНСКОГПРОСТОРА
talkspace = РАЗГОВОР
talkspacee = РАЗГОВОРИ
subjectspace = ИМЕНСКИПРОСТОРЧЛАНКА, ИМЕНСКИ_ПРОСТОР_ЧЛАНКА
subjectspacee = ИМЕНСКИПРОСТОРЧЛАНАКА, ИМЕНСКИ_ПРОСТОР_ЧЛАНАКА
fullpagename = ПУНОИМЕСТРАНИЦЕ, ПУНОИМЕСТРАНЕ, ПУНО_ИМЕ_СТРАНИЦЕ, ПУНО_ИМЕ_СТРАНЕ
fullpagenamee = ПУНАИМЕНАСТРАНИЦА, ПУНАИМЕНАСТРАНА, ПУНА_ИМЕНА_СТРАНИЦА, ПУНА_ИМЕНА_СТРАНА
subpagename = ИМЕПОДСТРАНИЦЕ, ИМЕПОДСТРАНЕ, ИМЕ_ПОДСТРАНИЦЕ, ИМЕ_ПОДСТРАНЕ
subpagenamee = ИМЕНАПОДСТРАНИЦА, ИМЕНАПОДСТРАНА, ИМЕНА_ПОДСТРАНИЦА, ИМЕНА_ПОДСТРАНА
basepagename = ИМЕОСНОВЕ, ИМЕ_ОСНОВЕ
basepagenamee = ИМЕНАОСНОВА, ИМЕНА_ОСНОВА
talkpagename = ИМЕРАЗГОВОРА, ИМЕ_РАЗГОВОРА
talkpagenamee = ИМЕНАРАЗГОВОРА, ИМЕНА_РАЗГОВОРА
subjectpagename = ИМЕЧЛАНКА, ИМЕ_ЧЛАНКА
subjectpagenamee = ИМЕНАЧЛАНАКА, ИМЕНА_ЧЛАНАКА
msg = ПОР:
subst = ЗАМЕНИ:, ЗАМЕНА:, СУБСТ
safesubst = БЕЗБЕДНАЗАМЕНА, БЕЗБЕДНА_ЗАМЕНА
msgnw = НВПОР:
img_thumbnail = мини, умањено
img_manualthumb = мини=$1, умањено=$1
img_right = десно, д
img_left = лево, л
img_none = без, н
img_width = $1пискел, $1п, $1p
img_center = центар, ц, c
img_framed = оквир, рам
img_frameless = безоквира, без_оквира, безрама, без_рама
img_page = страница=$1, страна=$1, страница_$1, страна_$1
img_upright = усправно, усправно=$1, усправно_$1
img_border = ивица, оивичено
img_baseline = основа
img_sub = под
img_super = супер
img_top = врх
img_text_top = врхтекста, врх_текста
img_middle = средина
img_bottom = дно
img_text_bottom = срединатекста, средина_текста
img_link = веза=$1
img_alt = алт=$1
int = ИНТ:
sitename = ИМЕСАЈТА
ns = ИП:
localurl = ЛОКАЛНААДРЕСА:, ЛОКАЛНА_АДРЕСА:
localurle = ЛОКАЛНЕАДРЕСЕ:, ЛОКАЛНЕ_АДРЕСЕ:
articlepath = ПУТАЊАЧЛАНКА, ПУТАЊА_ЧЛАНКА
pageid = БРОЈСТРАНИЦЕ
server = СЕРВЕР
servername = ИМЕСЕРВЕРА, ИМЕ_СЕРВЕРА
scriptpath = СКРИПТА
stylepath = ПУТАЊАСТИЛА, ПУТАЊА_СТИЛА
grammar = ГРАМАТИКА:
gender = РОД:, ЛИЦЕ:
notitleconvert = __БЕЗКН__, __BEZKN__
nocontentconvert = __БЕЗКС__, __БЕЗЦЦ__, __BEZKS__
currentweek = ТРЕНУТНАНЕДЕЉА, ТРЕНУТНА_НЕДЕЉА, ТЕКУЋАНЕДЕЉА, ТЕКУЋА_НЕДЕЉА
currentdow = ТРЕНУТНИДОВ, ТЕКУЋИДУН
localweek = ЛОКАЛНАНЕДЕЉА, ЛОКАЛНА_НЕДЕЉА
localdow = ЛОКАЛНИДУН
revisionid = ИДРЕВИЗИЈЕ, ИД_РЕВИЗИЈЕ
revisionday = ДАНИЗМЕНЕ, ДАН_ИЗМЕНЕ
revisionday2 = ДАНИЗМЕНЕ2, ДАН_ИЗМЕНЕ2
revisionmonth = МЕСЕЦИЗМЕНЕ, МЕСЕЦ_ИЗМЕНЕ
revisionmonth1 = МЕСЕЦИЗМЕНЕ1, МЕСЕЦ_ИЗМЕНЕ1
revisionyear = ГОДИНАИЗМЕНЕ, ГОДИНА_ИЗМЕНЕ
revisiontimestamp = ВРЕМЕИЗМЕНЕ, ВРЕМЕ_ИЗМЕНЕ
revisionuser = КОРИСНИКИЗМЕНЕ, КОРИСНИК_ИЗМЕНЕ
plural = МНОЖИНА:
fullurl = ПУНУРЛ:, ЦЕЛААДРЕСА, ЦЕЛА_АДРЕСА
fullurle = ПУНУРЛЕ:, ЦЕЛЕАДРЕСЕ, ЦЕЛЕ_АДРЕСЕ
lcfirst = ЛЦПРВИ:
ucfirst = УЦПРВИ:
lc = ЛЦ:
uc = УЦ:
raw = ЧИСТ:
displaytitle = НАЗИВПРИКАЗА, НАЗИВ_ПРИКАЗА
rawsuffix = Р
newsectionlink = __НОВАВЕЗАОДЕЉКА__, __НОВА_ВЕЗА_ОДЕЉКА__
nonewsectionlink = __БЕЗНОВЕВЕЗЕОДЕЉКА__, __БЕЗ_НОВЕ_ВЕЗЕ_ОДЕЉКА__
currentversion = ТЕКУЋЕИЗДАЊЕ, ТЕКУЋЕ_ИЗДАЊЕ
urlencode = КОДИРАЊЕАДРЕСЕ, КОДИРАЊЕ_АДРЕСЕ
anchorencode = КОДИРАЊЕВЕЗЕ, КОДИРАЊЕ_ВЕЗЕ
currenttimestamp = ТЕКУЋИОТИСАКВРЕМЕНА, ТЕКУЋИ_ОТИСАК_ВРЕМЕНА
localtimestamp = ОТИСАКВРЕМЕНА, ОТИСАК_ВРЕМЕНА
directionmark = СМЕРОЗНАКЕ, СМЕР	_ОЗНАКЕ
contentlanguage = ЈЕЗИКСАДРЖАЈА, ЈЕЗИК_САДРЖАЈА
pagesinnamespace = СТРАНИЦАУИМЕНСКОМПРОСТОРУ, СТРАНАУИМЕНСКОМПРОСТОРУ, СТРАНИЦА_У_ИМЕНСКОМ_ПРОСТОРУ, СТРАНА_У_ИМЕНСКОМ_ПРОСТОРУ
numberofadmins = БРОЈАДМИНА, БРОЈ_АДМИНА
padleft = ПОРАВНАЈЛЕВО, ПОРАВНАЈ_ЛЕВО
padright = ПОРАВНАЈДЕСНО, ПОРАВНАЈ_ДЕСНО
special = посебно
filepath = ПУТАЊАДАТОТЕКЕ, ПУТАЊА_ДАТОТЕКЕ
tag = ознака
hiddencat = __САКРИВЕНАКАТ__
pagesincategory = СТРАНИЦАУКАТЕГОРИЈИ, СТРАНАУКАТЕГОРИЈИ, СТРАНИЦА_У_КАТЕГОРИЈИ, СТРАНА_У_КАТЕГОРИЈИ
pagesize = ВЕЛИЧИНАСТРАНИЦЕ, ВЕЛИЧИНАСТРАНЕ, ВЕЛИЧИНА_СТРАНИЦЕ, ВЕЛИЧИНА_СТРАНЕ
index = __ИНДЕКС__
noindex = __БЕЗИНДЕКСА__, __БЕЗ_ИНДЕКСА__
numberingroup = БРОЈУГРУПИ, БРОЈ_У_ГРУПИ
staticredirect = __СТАТИЧКОПРЕУСМЕРЕЊЕ__, СТАТИЧКО_ПРЕУСМЕРЕЊЕ
protectionlevel = НИВОЗАШТИТЕ, НИВО_ЗАШТИТЕ
formatdate = форматдатума, формат_датума
url_path = ПУТАЊА
url_wiki = ВИКИ
url_query = РЕДОСЛЕД
pagesincategory_all = све
pagesincategory_files = датотеке
babel = бабел
categorytree = стаблокатегорије, стабло_категорије
disambiguation = __ДИСАМБИГ__
get_web_data = добави_веб_податке
get_ldap_data = добави_лдап_податке
get_db_data = добави_податке_базе
external_value = спољна_вредност
for_external_table = за_спољну_табелу
store_external_table = смести_спољну_табелу
languagename = имејезика, име_језика
display_map = прикажи_мапу
display_point = прикажи_тачку, прикажи_тачке
finddestination = пронађиодредиште, пронађи_одредиште
coordinates = координате
distance = раздаљина
setmainimage = поставиглавнуслику, постави_главну_слику
default = #подразумевано
time = време
pos = поз
count = број
replace = замени
rmatch = рпоклопи
rsplit = рраздвоји, рподели
rreplace = рзамени
forminput = формирајулаз, формирај_улаз
formlink = формирај_везу
ask = питај
show = прикажи
info = подаци
concept = концепт
set = постави
set_recurring_event = постави_периодични_догађај
declare = одреди
calendarstartdate = почетнидатум, почетни_датум
calendarenddate = завршнидатум, завршни_датум
sgallery = сгалерија
splist = подсписак, под_списак
subpages = подстранице, подстране
widget = виџет