Mifos:X-label.tooltip.csi.interval/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Các giá trị trong trường là số và được sử dụng với giá trị trong trường tần số lặp lại để thiết lập lịch để quỹ chuyển tiền.