Mifos:X-label.tooltip.loanproduct.floatinginterestrate/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Những trường này được sử dụng để xác định mức tối thiểu, mặc định, tối đa, và thời gian cho lãi suất danh nghĩa được phép cho các sản phẩm cho vay. Tối thiểu, mặc định, và lãi suất danh nghĩa tối đa được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm.