Mifos:X-label.tooltip.loanpurpose/lo

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ໃຫ້ສະແດງວິທີການໃຫ້ເງິນທຶນໂດຍຜ່ານເງິນກູ້ ຈະເປັນທາງກົງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ ເງິນກູ້ເປັນກຸ່ມທມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ອັນດຽວກັນ ສຳລັບ ການລາຍງານ


ให้แสดงวิธีการที่เงินให้กู้ยืมผ่านจะถูกนำและสามารถนำมาใช้ในการให้กู้ยืมเงินกลุ่มที่มีจุดประสงค์เดียวกันสำหรับการรายงาน