Mifos:X-label.tooltip.receivablepenalties/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Một tài khoản Tài sản được sử dụng để tích luỹ Phạt chậm trả