Portal:Ksh/GRAMMAR

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

GRAMMAR

Dom_mer jäz nit bruche. Määt zoh vill Möh, un brängk ze winnish. Wam_mer_t ävver krijje sulle, dann ham_mer nüüdesch:

 1. Fall udder Nommenatif:
  1. betoont → dä WikiMaatPlaz, di Wikipeedija, dat Wikiwööterbooch
  2. nit betoont → der WikiMaatplaz, de Wikipeedija, et Wikiwööterbooch
 2. Fall udder Jeneniif:
  1. met „singe“ udder „iere“
   1. betoont:
    1. mem männlesche Opjäk → däm WikiMaatplaz singe, dä Wikipeedija iere, däm Wikiwööterbooch singe
    2. mem nit-männlesche Opjäk → däm WikiMaatplaz sing, dä Wikipeedija ier, däm Wikiwööterbooch sing
   2. nit betoont:
    1. mem männlesche Opjäk → dem/em WikiMaatplaz singe, de Wikipeedija iere, dem/em Wikiwööterbooch singe
    2. mem nit-männlesche Opjäk → dem/em WikiMaatplaz sing, de Wikipeedija ier, dem/em Wikiwööterbooch sing
  2. met „vum“ udder „vun“
   1. betoont → vun däm WikiMaatplaz, vun dä Wikipeedija, vun däm Wikiwööterbooch
   2. nit betoont → vum WikiMaatplaz, vun de Wikipeedija, vum Wikiwööterbooch
 3. Fall udder Dattif:
  1. nackisch
   1. betoont → dämm WikiMaatPlaz, dä Wikipeedija, dämm Wikiwööterbooch
   2. nit betoont → dem/em WikiMaatplaz, de Wikipeedija, dem/em Wikiwööterbooch
  2. met „en“
   1. betoont → en dämm WikiMaatPlaz, en dä Wikipeedija, en dämm Wikiwööterbooch
   2. nit betoont → em WikiMaatplaz, en de Wikipeedija, em Wikiwööterbooch
 4. Fall udder Akussatiif:
  1. betoont → dä WikiMaatPlaz, di Wikipeedija, dat Wikiwööterbooch
  2. nit betoont → der WikiMaatplaz, de Wikipeedija, et Wikiwööterbooch
 5. Fall udder Vokatiif:
  1. betoont un nit betoont → WikiMaatplaz, Wikipeedija, Wikiwööterbooch

Mer maache bloß beshtemmpte Atikelle un doh och bloß de Eizahl.
De onbeshtemmpte Atikelle un de Miehzahl bruche mer wall nit.