User:ߒߞߏ

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ߒߠߋ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߠߊ߬ ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߛߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߙߌߘߐ ߡߊ߬ ߊ߫ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߬. ߒ ߧߋ ߡߐ߬ ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߊ߲ߖߌ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߂ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߐ߰ߦߊ߫.