WikiReader:Guten:license text/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ดูเพิ่มเติม: [รายชื่อผู้เขียนตามตัวอักษร], [รายชื่อแผงหนังสือ]. ลิขสิทธ์ของหนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหมดอายุแล้วในสหรัฐอเมริกา. (แต่หนังสือดังกล่าวอาจจะยังได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ในประเทศอื่นๆอยู่). ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามอาจจะสามารถทำการคัดลอกไม่ว่าจะเป็นแบบคำต่อคำหรือไม่ก็ตามจากผลงานเหล่านั้นได้. รายละเอียดเพิ่มเติม, ดูที่: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page