Wikimedia:Wikipedia-library-c3865a-=3Cp=3EHi,=3C/p=3E =3Cp=3E You are receivi/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Xin chào,

Bạn nhận được email này vì bạn có một tài khoản Thư viện Wikipedia (<a href="https://wikipedialibrary.wmflabs.org/"> https://wikipedialibrary. wmflabs.org/</a>). Chúng tôi gửi email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng của mình.

Chúng tôi đã cập nhật từ ngữ của Điều khoản Sử dụng chủ yếu để thực hiện một thay đổi nhỏ đối với những người đủ điều kiện sử dụng thư viện. Cùng với việc triển khai giao diện người dùng mới gần đây (<a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Library_Card_platform/Design_improvements"> https://meta.wikimedia.org/wiki/Library_Card_platform/Design_improvements</a>), chúng tôi sẽ thực thi các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho thư viện một cách nhất quán hơn. Người dùng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sẽ không thể gửi đơn đăng ký để truy cập vào bộ sưu tập nữa và phải đợi cho đến khi họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trước khi có thể sử dụng thư viện. Chúng tôi hy vọng thay đổi này sẽ giúp quyền truy cập nhất quán hơn và giảm khối lượng công việc do các ứng dụng tạo ra từ những người sửa đổi thấp hơn nhiều so với yêu cầu hoạt động.

Là một phần của bản cập nhật này, chúng tôi cũng đã tận dụng cơ hội để làm rõ và sửa lại một số phần không rõ ràng hoặc đã lỗi thời của Điều khoản Sử dụng. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các thay đổi tại <a href="https://phacturesator.wikimedia.org/T285760"> https://phabricator.wikimedia.org/T285760</a>.

Nếu bạn không muốn sử dụng thư viện nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách nhấp vào nút Xóa trong phần Dữ liệu trên trang người dùng của bạn: <a href ="https://wikipedialibrary.wmflabs.org /users/">https://wikipedialibrary.wmflabs.org/users/</a>

Cảm ơn!

Nhóm Thư viện Wikipedia