Languages by language family/Turkic

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Turkic languages

Oghuz languages:
Kipchak languages:
 • Pecheneg (†) [xpc]
 • East Kipchak languages
 • North Kipchak languages
  • Bashkir [ba]
   • Burzhan
   • Kuvakan
   • Yurmaty
  • Tatar (or Volga-Ural Tatar, Kazan) [tt]
   • Astrakhan Tatar
   • Kasimov
   • Middle Tatar
   • Tepter
   • Ural
   • Western Tatar
   • Eastern Tatar
    • Baraba
    • Tom
    • Tobol-Irtysh
     • Tara (Turkic)
     • Tevriz
     • Tobol
     • Tyumen
     • Zabolotny
 • South Kipchak languages
  • Karakalpak (or Kara-Kalpak) [kaa]
   • Northeastern Karakalpak
   • Southeastern Karakalpak
  • Kazakh [kk]
   • Northeastern Kazakh
   • Southern Kazakh
   • Western Kazakh
  • Nogai [nog]
   • Alabugat Tatar
   • Black Nogai
   • Central Nogai
   • Karagash
   • White Nogai
   • Yurt Tatar
 • West Kipchak languages
  • Krymchak [jct] (disabled)
  • Crimean Tatar-Urum languages
  • Karachay-Balkar [krc]
   • Balkar
   • Karachay
  • Karaim [kdr] (disabled)
   • Eastern Karaim
   • Western Karaim
    • Northwestern Karaim
    • Southwestern Karaim
     • Halych Karaim
     • Lutsk Karaim
  • Kumyk [kum]
   • Buinaksk
   • Khaikent
   • Khasavyurt
Turkestan Turkic languages:
Central Siberian Turkic languages: