MediaWiki:Abusefilter-warning/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Ballaag: Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran. Dagiti saan a nasayaat a panagurnos ket napardasto a maisubli, ken dagiti dakes unay wenno naulit a dakes a panagurnos ket pakaresultaan ti pannakaserra ti pakabilangam wenno ti IP nga adresmo. No namatmatika a daytoy a tignay ket nasayaat, mabalinmo nga ited manen tapno mapasingkedam. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti panagabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1