MediaWiki:Allmessagestext/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Woo ti dabariɲaa alhabar maašeede kaŋ ga bara MediaWiki maafarroo ra. Guna šenni berandiyan nda translatewiki.net nda war ga boona ka kanbuzaamay tee MediaWiki dumi-kul berandiyan se.