MediaWiki:Alreadyrolled/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

$2 (वार्ता | contribs) द्वारा कृतम् $1 इत्यस्य गतसम्पादनं पूर्वतनस्थितौ प्रत्याहरणं न शक्यते । अत्रान्तरे कोऽप्यन्यः एतत्पुटं पुनस्सम्पादितवान् अथवा पूर्वमेव प्राचीनस्थितौ आनीतम् अस्ति । अस्य पुटास्य अन्तिमसम्पादनं $3 (वार्ता | contribs) इत्यनेन कृतम् ।