MediaWiki:Anontalkpagetext/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Daytoy ti pakitungtungan a panid para iti di ammo nga agar-aramat a saan pay a nakapartuat iti pakabilangan, wenno saanna nga us-usaren. Isu nga agusarkami ti numero ti adres ti IP tapno mailasin isuda a lalaki/babai. Ti kastoy nga adres ti IP ket us-usaren a pagbibingayan babaen ti nadumaduma nga agar-aramat. No sika ket maysa a di ammo nga agar-aramat ken dagiti awan ti pategna a komentario ket napaitudo kenka, pangngaasi nga agpartuatka iti pakabilangam wenno sumrekka tapno maliklikan ti pannakaiyallilaw kadagiti sabali a di ammo nga agar-aramat.